Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 62.

ТОц, исмаЬам.., Левинсон... н-но-мер бы -ы л!..— Фураж ка- Ьын, башынан Ьалып алып, идэнгэ шап иттереп бэрде.

Левинсон фуражканы эйелеп алды: — Идэр...

...Морозка взводжа кире жайтжанда, 'каранды тошкэйне инде. 0 йдэ ун икелэп кеше ултыра. Дубов, эскэмйэгэ атла- нып, йужыр лампа яжтыйында наганын тадарта.

— Э-э, бодож жан... — тине ул жалын тауыш менэн мы- йыж адгынан лырырлап. Морозка жулындагы торгэкте кур- гэс, рэжэплэнде. — Ницэ Ьин бетэ идке-моджоц менэн? Э л ­ лэ урыньщдан тошердолэрме?

— Ш а б а ш !— тип жысжырып ебэрде Морозка. — От- ставкага сыжтым!.. Артжа перо жаданылар, пенсияИыд... Ефимканы ебэр, командир жушты...

Тимерэуле, жажса кэудэле, Ьытыж йедло Ефимка: — Ьин жодаларанйыцдыр, могайын, шулаймы? — тип сэнсеп Иораны.

— Бар, бар, бара бир — 6apFac куренер... Бер hyg ме­ нэн генэ эйткэндэ, iOFapbi урлэуец менэн, Ефим Семено­ вич!.. Мэгэрисе Иеддэн...

Яцынан егеттэр араЬына жайтыу шатлыгынан Морозка уймаж hyggop тажмажлариа, кешелэрде шаяртырга, хуж а жатынын семеткелэргэ, ой буйынса сыпрацлап йороргэ то- тондо, тик взводныйга килеп бэрелеп, унын, мылтыж ма- йын туккэс кенэ бадылды.

Дубов: — Тинтэк, майламаган арба! — тип Иугенеп, унын, ар- жаЬына шундай килтереп тондордо, Морозканыц башы саж кэудэйенэн езелоп китмэне.

АржаЬы бик ауыртЬа ла, Морозка упкэлэмэне, хатта уиа Д убовтыц шулай, уденсэ, башжа берэу дэ эйтмэй тор- FaH Ьуддэр менэн Ьугенеуе ожшаны: ул бындаиы ботэ нэ- мэне нисек бар шулай жабул итте.

— Эйе... куптэн важыт ине инде... — тине Дубов. — Взводжа яцынан жайтып яжшы иттец. Ю риЬэ бетонлэй бо- долоп, эштэн сы ж ты ц— урынына боролмаган болт шикел- ле тутыжтыц, Ьинец аржала бедгэ лэ оят ине...

Ботэйе лэ Морозка взводжа жайтып яжшы итте тигэн фекергэ килде, лэкин быныц сэбэбе башжала ине: кубеЬе- нэ Морозканыц Дубовжа ожшамаган яжтары ожшай ине.

Морозка госпиталгэ барыуын иденэ тешермэдкэ тырыш- ты. Ул берэйЬенец: «Э жатыныц ни хэлдэ йорой?..» — тип Иорауынан бик журжты.

Ьуцынан ул улар менэн бергэ йылиара ат эсерергэ бар ­ ды... Яр буйындагы аиастар араЬында ябалаж тауыштары тонож жына ишетелэ; аттар, жолажтарын жайсылап, то- 62
Закрыть