Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 61.

Левинсон мейештэ эШЛэп ул тар а ине, уныц керРэнен курмэне. Морозка, ни эшлэргэ белмэйенсэ, жамсыЬын уй- натжыланы. Командир отрядтагы бетэ кешегэ fojottoh тыш тд^ел кеше булып тойола Ьэм ул Морозкара ла шу- лай ине. Лэкин уныц тормош тэжрибэЬе доыъяла ремумэн рэ}ел кешелэр юж тигэн фекергэ килтергэнгэ, Левинсон тураЬында ла ул бик §ур жулик Ьэм мут кеше тип уй- ларра тырыша. Шуныц менэн бергэ ул, командир «бетэ- Ьен дэ утэнэн-утэ курэ» Ьэм уны алдауы момкин тугел ти- ерлек, тип тэ инана. Ул уныц янына берэр утенес менэн килгэндэ у^ендэ сэйер бер кесЬе^лек Ьи?э ине.

— Ьин Ьаман, сысжан тедле, ж агы ^ ар менэн маташа- Ьыц, — тине ул, ниЬайэт. — Пакетты и^эн-Ьау илтеп тап- шыр^ым.

— Яуап южмы?

— Ю-юж...

— Ярай, — Левинсон, картаЬын ситкэ жуйып, урыны- нан тор^о.

Морозка: — "Кара эле, Левинсон... — тип Ьу? башланы. — Ьицэ бер утенесем бар ине... Шуны эшлэЬэц, румерлек ду? бу- лыр инец, ысынлап...

Левинсон, йылмайып: — Ьумерлек д уд м ы ?— тип жайтарып Ьораны .— Ярай, Ьейлэ, ниндэй утенес ул?

— Взводжа жайтар мине...

— Взводжа-а?.. Нисек башыца килде эле ул Ьинец?

— Уны Ьейлэп тороуы о^аж, бик туй^ыр^ы, ысынлап эйтэм, ышан... ЭйтерЬец, мин партизан тугел, э нимэлер шунда... — Морозка жулын Ьелтэне Ьэм, Ьугенеп эште 605- мад есен, жаштарын йыйыр^ы.

— Э ординарец кем булыр Ьуц?

Морозка, тегенец Ьу^енэ йэбешеп: — Ефимканы жуйырта б у л а ,— тине, — АЬ, ат едтен- дэ йерей 59 Ьуц, — идке армияла приздар алган!

— Румерлек дуд итермен, тиЬецме? — Левинсон яцы­ нан шундай тон менэн кире Ьораны, эйтерЬец, шулай вэ- рэ^э биреу^ец мэсьэлэне хэл итеуе мемкин ине.

— Э Ьин келмэ, шайтан таяры!.. Ьицэ зш менэн кил- гэндэр, э Ьин хахылдап ултыраЬыц, — тип сы^амай яуап- ланы Морозка.

— Э Ьин жыдма... "Кы^ыу зарарлы... Дубовжа эйтерЬец, Ефимканы ебэрЬен, э Ьицэ... взводжа китергэ мемкин.

— Бына быныЬы яраны, быныЬы, исмаЬам, дуд ку- реу!.. — тине Морозка, шатланып. — Бына марканы тот- 61
Закрыть