Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 60.

'горганып хэтерЛэтте лэ кунелснэ рэхэт булып китте.

Ауыл янында ул дозор см енайы н— Дубов взводыньщ биш егетен осратты. Улар унын, менэн колеп йэм дудтарса йугенеп идэнлэште, сенки улар уны куреу?эренэ hop ва- кы т шат, э Ьейлэшерлек й у ^ эр е ю к ине. Улар бетэйе лэ нык, сэлэмэт егеттэр, шунын, е^тенэ, йалкынса, дэртлэн- дергес кис тэ якынлашып килэ ине.

Морозка улар^ы: — Эй^э, олаьа биреге?!.. — тигэн Ьу??эр менэн о?атып ебэр^е йэм к ы ^ ы р ы п карап калды. Уньщ да улар менэн бергэ 'булайы, колошэ-колошэ, йугенэ-йугенэ, йалкынса Ьауалы матур кистэ бергэ елдерэйе, дозорга сапкыйы ки­ лэ ине.

Партизандар менэн осрашыу yFa госпиталдэн киткэн- дэ Сташинский^ын, хатын ал май китеуен и^енэ тетер ке, э быньщ ©сон элэгеуе момкин ине. Уньщ ку? алдына к а - пыл йыйын куренеше, унда отрядтан с а к кына кыуылмай калы уы килеп ба^ты, йэм йорэген нимэлер семтеп алды. Морозка тик хэ§ер генэ был вакиганы y je ©сен, бэлки, йунгы ай^агы вакигалар^ьщ ин, мейиме булганын — гос- питалдэге ваки гага Караганда ла мейимерэк икэнен йи^е.

— Михрютка, — тине ул айгырына йэм уньщ елкэйе- нэн тотто. — Ялкытты мине былар, туганкай, сей елкэмэ тей^е...

Мишка башын сайканы йэм бышкырып ебэр^е.

Ш табк а барып етэрэк, Морозка, «бетэйенэ лэ текерер- гэ», ординарецлык хе?мэтен ташлап, взводка, егеттэр яны- на, кайты рга hopapFa, тигэн к ар ар га килде.

Ш таб урынлашкан болдор?а Бакланов дезертир^ар^ан йорау ала ине. Дезертир^ар коралйы? йэм йак адтында; Бакланов, тупйага ултырып, тегелэр^ец фамилияларын я§а.

Дезертир^ар^ьщ берейе, бетэ кеее менэн муйынын йо- ноп, эрнеуле тауыш менэн бытылдай: — Иван Филимонов...

Бакланов, Левинсон шикелле бетэ кэу?эйе менэн yFa табан боролоп: — Нисек?.. — тип яцынан йорай. ("Куйылган йорау^ын, айырыуса мейимлеген курйэтер есен, Левинсон шулай бе­ тэ кэу^эйе менэн борола тип уйлай ине Бакланов, э д ер е­ ве, Левинсон касандыр муйыны яраланганга шулай боро­ ла, баш каса булдыра алмай ине).

— Филимоновмы?.. Атайьщдын, исеме?..

— Левинсон кай^а? — тип йораны Морозка. У га баш менэн ишеккэ ымланылар. Ул, сэсен те^этеп, ей эсенэ инде.

60
Закрыть