Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 6.

руднигында кабактарзы д Ианы копёрзарзан 1 ком булмаган.

Ш ахтанан й©з сажинлап ситторок, торон уйЬыулык бе- Т0П, с у са к таузар башлана. Олондары муклонгон та?а шыр- шылар, ойтерЬед до, унан поселокка асыуланып карап тора. Ьорголт томанлы иртолорзо гудок тауыштарына тайга бо- лондарыньщ кыскы ры узары куш ыла. Кумер тейолгон де- ковилькалар, теко артылыштар аша утеп, тау Ьырттары- ныд кукЬел аралыктарынан Ьузылган осЬо^-кырыйИыз рельстар буйлап Кангауз станцияЬына карай коне-тено агылып тора. Тау Ьырттарында мазуттан карайып беткэн hoM туктауЬыз тартылыузан калтырап торган барабандар- Fa шыма корос аркандар урала. Т ау итэктэрендэ, хуш ед- ле шыршылар араЬына урынЬыз килеп Ьырыккан таш би- налар тироЬендо, кем ©сендор кешелор эшлэй, «кукушка- л а р » 2 туктауЬыз hbijFbipa, электр кутэрткесторе геулой.

Тормош ысынлап та куделле ине.

Был тормошта Морозка яды юлдар эзломоне, о быга саклы Ьалынган Ьом инде Ьыналган идке Ьукмактарзан бар?ы. Вакы ты еткос, сатин кулдэк менон йылтыр кудыс- лы хром итек Ьатып алды Ьом байрам кендорендэ узондоге ауылга барып йерой башланы. Унда егеттор менон берго гармун уйнаны, Ьугышты, алама йырзар йырланы, ауыл кыззарын «хур итте».

Ауы лдан кайтышлай шахта егетторе, берой б аксага тошеп, кар буз урлай^ар, шоп аккан тау йылгаЬында койо- налар ине. Уларзыд шат, кор тауыштары тайганы ядгы- рата, ай кыйырсыгы уларга к ая артынан конлошеп карап тора, йылга ©дтондо тонг© йылы, дымлы haya Й03©.

В акы ты килеп еткос, Морозканы сылгау Ьом кандала е^енон Ьа^ып беткон тонсоу полиция участогына ябып куй- Зылар. Был вакига апрель стачкаЬыныд ид кы^ыу молен- до булды. Рудниктарза Ьукырайган аттарзыд куз йошторе кеуек болгансык Ьыу ул кондорз© ко?октар буйлап кон©- T0H0 ш ахтага Ьаркып тора, Ьом ул Ьыузы унан бер кем до Ьурзыртып сыгармай ине.

М орозканы олло ниндой зур батырлыгы ©сон тугел, о телено хуж а була алмаганы ©сон гено ябып куй^ылар: уны куркы ты п, стачка башында тороусыларзы белерго телогой- нелор. Майянан килгон спирт Ьатыусылар менон берго Ьа- к^мерала ятканда ул оятЬыз аЬёкдоттарзы и^опЬе^ куп Ьойлоне, локин стачка башында тороусыларзыд исемдо- рен ойтмоне.

1 К о п ё р — шахта едтенэ тсуйыла торран бейек тсоролма — в ы ш ка; эсенэ кутэреу-тешерву машинаЬы урынлаштырылган була.

2 « К у к у ш к а » — бэлэкэй паровоз.

6
Закрыть