Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 59.

re ятсга бик куп хальге ейелешвп тора ине. Паром яр 6у- йына килеп ягылырра ла ©лгермэй, кешелэрзэн, токтар- Зан, сыр-сыулы балаларзан, бишектэрзэн торган тотош бер косло aFbiM y F a ташлаыа — h o p кем беренсе булып инергэ тырыша, этеш-тертеш, тсыскырыш башлаиа, паром шырырлай, эйберзэр h b iy F a тешэ; тауышы 'карльпскан па- ромсы, тэртип урынлаштырырра тырышып, богазын ярыр- Зай итеп ютска Fbma тш стш ра. Дезертирзарзы у?е куреп Ьвйлэшкэн, тизерэк ейонэ тсайтырра Ьэм шул у к ватш тта бында 'калыусыларра ишеткэндэрен Ьейлэп ботороргэ лэ ашьгк'кан, ошо хэл ителмэй торган 'капма-'каршылытс ме­ нэн газапланран йэмшек таиаулы бер тсатын инде паром- ды ее таптшр узгарып ебэргэн, есеЬендэ лэ ултыра ал- майынса т<алран. Был юлы ла ул, сустсаларына йыйран картуф Ьабатсгарын тултырган зур t o f o менэн алдарылар- Зы тертэ-тертэ: «Эй, хозайым, эй хозайым», — тип ялбара, узе n a p o M F a дуртенсе таптсыр Ьунда калы р есен, кургэн- белгэндэрен яцынан Ьейлэргэ керешэ.

Был biFbi-3biFbi эсенэ килеп кергэн Морозка, щ ке F939- те буйыиса («ирмэк есен»), уларзы тары ла нырыра'к кур- i^biTbipFa телэгэйне, лэкин ни есендер был уйынан кире тсайны Ьэм, атынан Ьикереп тешеп, халыкты тыныслан- дырырра тотондо.

Ул, элеге бетонлэй иблескэ эуерелгэн 'катындыц Ьузен булеп: — Эй, алдайЬыц да инде, бер ниндэй 39 япондар юн унда, — тине. — Ьейлэгэн була тары: «га-аз ебэрэлэр...», имеш. Ыиндэй газ булЬын унда? Кореецтар, бэлки, Налам яндыррандарзыр, э ул — га-аз...

Крэ^тиэндэр, 'катынды онотоп, Морозканы Ьырып ал­ ды. Ул т^апыл узен зур, яуаплы кеше итеп Ьиззе Ьэм, узе- нен рэзэттэн тыш роленэ, «тсуртсытыу» телэген ба£ыуына шатланып, дезертирзар Ьейлэгэн ютс-бар Ьуззэрзец ялган икэнен ацлатты Ьэм 'кур'ка'ктарзан мыдтсыллап келергэ то­ тондо; ахырза халытс тамам тынысланды. Паром яцынан килеп туктарас, инде ул тиклем этеш-тертеш юн ине. М о ­ розка узе арбаларзы сиратлап индереште; крэдтиэндэр бадыузан иртэ 'кайтыузарына укенде, асыузарын аттары- нан алды. Хатта узенэн зурыра'к тотс кутэргэн элеге йэм­ шек танаулы 'катын да ахырза кемдецдер арбаЬына элэк- те — ике ат башы менэн киц кэузэле бер крэ^тиэн араЬы- на барып тшдылды.

Морозка, паром ситендэге артшры aFac аша бегелеп, туцэрэк ан кубектэрзец, бер-береЬен тшуып узмайынса, кэмэлэр араЬынан йугереп атстсанын 'карап торзо. Был тэ- 6h f h тэртип y F a эле генэ узенец крэдтиэндэрзе нисек ойош- 59
Закрыть