Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 58.

дозорный килеп етте, — аты, капыл туктап, арт аяктары менэн сукте.

Дозорный, осоп киткэн фуражкаЬын тотоп алып: — Ах, Ьин, шайтанды, шайтанды!.. — тип Ьугенеп куй- з ы .— Морозка, Ьинме был? Ти^ерэк ойгэ ыскын, ейгэ сап ти?ерэк: бе??ец унда шундай хэл — бер нэмэ ацларлык тугел, валлаЬи бына...

— Нимэ булды?

— Богон бынан дезертир^ар у^ып киткэндэр, донъя тиклем лыгырлагандар, донъя тиклем, — хэ^ер япондар ки­ леп етэ, тигэндэр! Ир?эр кыр^ан йугерешеп кайтты, катын- дар укерешергэ, акырышырга тотондо... Паром янына ар- балар шул тиклем куп ойелгэн, ба?арьщ бер якта торЬон — экэмэт!.. Паромсыны сак ултермэгэндэр, — халыкты эле лэ сыгарып ботормэгэндер, юх, бетормэгэндер!.. Э бе^ ец Гришка бер ун сакрымдан барып эйлэнеп к а й т т ы — япон­ дар тураЬында бер ни ишетмэгэн, бер ни ишетелмэй, ти. Дезертир^ар Ьу^е буш булган. Бушты тараткандар, кэбэ- хэттэр!.. Бынын, есен атып ултерергэ кэрэк улар^ы, ат- Ьац да патрон кы^ганыс, валлаЬи, ъы ^аны с... — Д озор­ ный, текеректэрен сэсэ-сэсэ, камсыЬын болгай, бе^рэ сэ- сен йэЬэт кенэ рэтлэп, фуражкаЬын бер кейэ, бер Ьала, эйтерЬец дэ: «К.ара эле, ду^кай, кы£?ар мине ниндэй яра- та», — тип эйтергэ телэй ине.

Морозка был егеттец бынан бер-ике ай злек уныц ка- лай керешкэЬен урлаганын, э Ьуцынан «был минец гер- ман фронтынан кай ткан керешкэм», тип ант иткэнен и£е- нэ тешер^е. Хэ^ер керешкэ к ы ^ а н ы с тугел ине, лэкин шу- ны идлэу уз уйы менэн мэшгул булган Ьэм дозорный Ьу- :^ен тыцламаган Морозканы капыл отряд тормошоноц кэ- Зимге агышына элегерэк индереп ебэрзе. Ашыгыс эста­ фета, Канунниковтыц кайтыуы, Осокиндыц сигенеуе, Ьуц- Fbi вакыттар^а отряд эсендэ йерегэп терле хэбэр^эр — бе­ тэЬе лэ капыл шомло тулкын булып, бегенге кендец к а ­ ра юшкынын йыуып, Морозканын зиЬененэ ябырылды.

— Ниндэй дезертир^ар, ни лыгырлайЬыц Ьин? — тип, ул дозорный^ыц Ьу^ен булде. Дозорный, гэжэплэнеп, каштарын йыйыр^ы Ьэм эле генэ Ьалып, яцынан кейергэ телэгэн фуражкаЬын кулын а тоткан килеш катып калды. М орозка yFa, нэфрэтлэнеп: — Ьицэ тик фасон Ьакларга гына булЬын, кейэу кидэгс! — тине. Асыуланып тезгенен тартты Ьэм бер нисэ минуттан паром янында ине.

Балактары н Ьы;п-анып ебэргэн, тубыгына бик зур ше- шек сы ккан йентэ? тэнле паромсы, саманан артык те- йэлгэн паромды йылганыц бер ягынан икенсе ягына йе- ретэ-йеретэ, ысынлап та хэлдэн тайган, шулай 5а эле бнр- 58
Закрыть