Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 57.

нан кыуыуын ишетмэгэс, мыдкылланган, лэкин уденед дэрэжэйен, горурлыБЫн юралтмаран кеше йымак, шэп-шэп тура атланы. Хатта ул сойкаларра 1 ла игтибар итмэне,— улар беген кис, йэр вакыттарыса кэрэкйедгэ, туктауйыд к ы скы ра ине. Мишкара улар рэдэттэгенэн куберэк ыры- зы fы килэлэр Ьэм адрырарак та булып тойолдо.

М орозка кайынлы тайга ситенэ килеп сыкты. AFac араларынан уньщ битенэ туп-тура киске кояш нуры я р ы л - ды. Бында тэбирэт йэмле, якты, куделле, — сойкалардыд сыр-сыуы ла йиделмэй. Морозканын асыуы бадылды. Уньщ Мечикка эйткэн йэки эйтергэ телэгэн хурлыклы йуддэре инде куптэн уддэренед уткер мэгэнэйен юралтып, етек, яланрас йэмйедлегендэ ку? алдына килеп бадты: уйлап эйтелмэгэн, кэрэкйедгэ екеренеу йуддэре ине улар. Ул ин­ де Мечикка бэйлэнеуенэ — «марканы ахырына тиклем то- та алмауына» укенде. Ул хэдер, элек уйларанса, Варяньщ yFa кар ата бик ук битараф тугел икэнен йидде йэм, шу- ныд менэн бергэ, уденед инде yFa бер касан да кире кайт- маясарына ла нык ышанды. Варя уньщ ид якын кешейе, уны рудниктагы элекке тормошо менэн бэйлэусе ине. Ул сак Морозканын, «йэммэ кеше шикелле» йэшэгэн, yFa ун­ да бетэ нэмэ ябай йэм асык булып тойолган мэле ине, э хэдер, Варянан айырылрас, ул тормошонод дур йэм тулы бер кидэге тамамланыуын йидде, э ядыйы эле башланма- райны.

"Кояш Морозканын козырегы адтына карай — тау йыр- ты едтендэ йалкын караш лы, йомолмад куддэй янып то­ ра; тирэ-йундэге бадыудар шомло йэм буш.

Урылып бетмэгэн арпа йыдаттарында йыйылмаран кел- тэлэр ята, ашыга торрас, бер катын йс/длан едтендэ алъ- япкысын онотоп калдырран, берейе тырмайын йабы ме­ нэн ыданра кадаган. 'Кыйшайран сумэлэгэ бер ядрыд кар- Fa кунран, модайып, тын Fbrna карана. Лэкин былар ба- рыйы ла Морозканын адына каьылмай удып китте. Ул куптэпге хэтирэ тудандарын актарды йэм унда бер дэ ку- целле тугел икэнен, э, кирейенсэ, ш атлыклы нэмэйе бул- маран кэйэрле йек ятканын адланы. Ул уден ядрыд йэм ташланган итеп тойдо. Эйтерйед, ул хужайыд калган кид бадыу едтенэн йедеп бара, йэм бадыудыд шомло бушлы- Fbi уныд ядрыдлырын тары ла арттыра тешэ.

Ул кетмэгэндэ к ал к ы ул ы к артынан атылып сы ккан ат т о я р ы тауышынан адына килде. Башын кутэреп ка- p a p F a лэ елгермэне, уныд каршыйыиа дур кудле йылгыр атка атланран, билен каты кыдып быуран, й о м р о л буйлы 1 С о й к а л а р — тсоштар.

57
Закрыть