Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 55.

оноттоцмо ни?.. Уз башыбыдра алып сыгабыд бед Ьедде!..— тип, шундай каты кыскырды, эйтерЬец, ул яралыларды, каштан сЭтлэуектэрсн уттан Ьодоп алFan кеуек, Ьэр квн- де «ялкын эсенэн» алып cbiFa мне* — Yg-g башыбыдгаЬ* Бына кайда ултыраЬыгыд heg бедден!.. — тип, ул уд елкэ- Ьенэ яман ярЬыу менэн килтереп Ьукты.

Барактан Сташинский менэн Харченко атылып сыкты. Фролов ауырыулы йоде менэн рэжэплэнеп боролдо.

Сташинский, бер куден к ур к к а н тодло тид-тид h o m f o - лап: — Ницэ кыскырышаЬыгыд beg? — тип Ьораны.

Морозка Мечиктыц, -выжданыц кайда Ьинец, тип Ьо- рауына каршы: — Выжданым кайдамы минен?..— тип кыскырды.— Б ы ­ на кайда ул выждан — бына, бына! — Ул килбэтЬед хэ- рэкэттэр менэн, ярЬый-ярЬый, кулын оят ере тирэЬендэ уй- натты.

Тайганан, икеЬе ике яктан, сестра менэн Пика нимэлер кы скы ра-кы скы ра йугереп сыкты. Морозка айгырына Ьи- кереп менде лэ yFa камсыЬы менэн шундай каты итеп та- мыдзы, бындай хэл уныц менэн утэ ярЬыган мэлдэ генэ була ине. Мишка урэпсене Ьэм, утка бадкандай, бер я к к а Ьикерзе.

— Т укта, хат алып китерЬец!.. — тип кыскырды С т а ­ шинский, аптырап, лэкин Морозка куддэн югалгайны ине инде. Ьиллеге оскан урман эсенэн котороп сапкан аттыц тояк тауыштары Fbrna ишетслэ ине.

Закрыть