Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 54.

Мечик, Морозканын, тайганан бик тиз эйлэнеп кайтыуын кургэс (ординарец, кулдарын каты Ьелтэп, тэнтерэклэп, куцелЬез килэ ине), уныц Варя менэн «бер эш тэ cbiFapa алмаганын» Ьэм быга сэбэпсе ул — Мечик икэнен ацла- ны. Уныц йорэгендэ уцайЬызланыу катыш шатлык Ьэм сэ- бэпЬез-ниЬез узен гэйеплэу хисе яралды, yFa Морозканын, уткер куз караш ы менэн оерашыуы куркы ныс булып китте...

Иентзд aiiFbip Мечик карауаты эргэЬендэ ук умырып- умырып улэн ашап йерей ине: Морозка айрыры эргэЬенэ килэлер кеуек куренде, асылда иЬэ уны самаЬыз асыуы Мечик янына тарта ине, лэкин ул, сикЬез горурлыктан Ьэм нэфрэтлэнеуенэн, быны хатта уз-узенэн дэ йэшерзе. М о­ розка якынлашкан Ьайын, Мечиктыц узен рэйепле Ьа- науы косэйэ барзы, э шатлыры елгэ осто; ул yFa эскэ йэ- шеренэ барран к у р к а к куззэре менэн бакты Ьэм кара- шын ситкэ йунэлтэ алманы. Морозка айрырыныц йугэненэн тотоп алды, айрыр уны башы менэн тертоп, юрый эшлэ- гэндэй, Мечикка табан борзо. Мечик уныц нэфрэт менэн тулран ят, ауыр Ьэм тонок куз караш ынан сэсэй Я33Ы. Был кы дка FbiHa секунд эсендэ ул узен шундай кэмЬетелгэн, шундай эшэке итеп Ьиззе, капыл ЬузЬез генэ, ирендэре менэн генэ Иейлэргэ тотондо, — уныц Ьуззэре ю к ине.

Морозка, Мечиктыц ИузЬез генэ ацлатыузарын ишетер- гэ телэмэйенеэ, узенец алама фекерзэренэ бирелеп, нэф­ рэт менэн: — Ятайыгыз бында т ы л д а ,— тине. — Шигрин кулдэк- тэр кейеп алгандар 3а...

Морозка был йуззэрзе эйтеуенэ узе ук гэрлэнде, сенки Мечиктыц уныц тураЬында, кенлэшкэнгэ аеыулана, тип уйлауы мемкин ине, лэкин ул асыуыныц ысын сэбэбен узе лэ ацламаны Ьэм 030Н, эшэке итеп Ьугенде.

— Ницэ ЬугенэЬец Ьин? — Мечик, Морозка Ьугенгэс, узендэ ниндэйзер ецеллек Ьизеп, токанып китте. — Аякта- рым Ьынран икэн, тылда Ьынмаган бит улар!.. — тине ул, асыуланып, уз-узен йэллэу хистэре менэн калтыранып Ьэм эрнеп. Аяктарыныц Ьыиыуына был минутта узе лэ ышанды, гомумэн, ул узен шундай итеп Т0Й30, эйтерЬец, шагрин кулдэкте ул тугел, э Морозка кейеп йерей ине. — Ьеззец кеуек фронтовиктарзы без белэбез, — тип е^тэне ул, кызарып. — БэхетЬезлегемэ каршы... Ьицэ бурыслы булмаиан булЬам, эйткэн булыр инем инде...

Морозка, Мечик Ьуззэрен Ьаман да тыцламайынса Ьэм уныц мэрхэмэтен aiyiapFa телэмэйенеэ: — ЭЬэ-э... асыуыц килэме ни? — тип кыекырып, сак- с а к Ьикереп ебэрмэне. — Ут эсенэн нисек алып сы кканды >54
Закрыть