Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 53.

кумер кидеусеЬе ерэн Герасим менэн косаклаш ы п йок- лап ята. Ул сакта ла, Ьуцынан йэшэй баш лагас та уныц был хэлгэ Ьис тэ иде китмэне. Асылда ул ысын таилэ бэ- хетен тейешенсэ татый алманы Ьэм шул у к вакы тта уден дэ ейлэнгэн ир итеп хис итмэне. Лэкин катыныныц Ьвйэре нисек инде Мечик кеуек кеше булырга мамкин тигэн уй эле уныц йерэген ейкэй пне.

— Белге килэ, кемгэ гаш ик булдыц эле? — тип ул ип- ле генэ Ьораны, сабыр, мыдкыллы келемЬарэп торган В а ­ ряга уденец рэнйеуен курЬэтергэ телэмэне. — Эллэ теге мэмэй ауыдгамы?

— Э мэмэй ауыдга булЬа, ни булган?..

— Ярай торган егет — ыдпай, — тине Морозка, уныц Ьу- де менэн килешеп. — Ьин yFa кулъяулы ктар яЬап бир — мацкаЬын Ьертаргэ.

— Эгэр кэрэк булЬа, яЬармын да, Ьартармен дэ. Удем Ьартармен. ИшетэЬецме? — Ул, йадан М орозкага терэп ти- гэндэй, кыдып, тид-тид Ьайлэй башланы. — Ницэ ул тик- лем этэслэнэЬец, Ьинец сая егет булыуыцда ни мэгэнэ бар? ©с йыл тороп, бала этмэлэй алманыц, телец менэн генэ лыгырларга белэЬец, э удец... ©так баЬадир!..

— ЭтмэлэрЬец бында... тотош взвод apaFa инеп тор- ганда... Э Ьин к ы е к ы р м а !— тип, Морозка Варяныц Ьуден булде, — юкЬа...

— й э, нимэ ю к Ь а !— Варя кыйыулана ташта. — Б эл ­ ки, тукм ам аксы булаЬыцдыр? Йэ, тукм ап кара, курэ- йек...

Морозка, Ьис тэ катмэгэндэ был фекердец ысын мэгэ- нэЬенэ ташенгэндэй, камсыЬын кутэрде, лэкин шунда у к кире ташарда.

— Ю к, тукмап тормайым... — тине ул, икелэнеп, э уде, быга берде тамыдып алырга ине, тип укенгэн тадла карай ине. — Кэрэген кэрэк ине лэ бит, тик мин Ьеддец халыкты тукм арга кунекмэгэн. — Уныц тауышында Варяга таныш булмаган ауаздар ишетелде. — Йэ, ярай улай булЬа, то­ ра бир. Бэлки, барыня булырЬыц... — Ул капыл боролдо ла, аяк адтындагы сэскэ баштарын камсыЬы менэн Ьу- F b in адэ-адэ, баракка карай атланы.

— К.ара эле Ьин, тукта эле!.. — тип кыскырып ебэр- де Варя, капыл кыдганыу хисе менэн кабынып. — Ваня!..

— Мицэ бариндар калды гы кэрэкмэй, — тине ул дор- фа. — Эйдэ минэн калганды файдаланЬындар.

Варя, уныц артынан йугерергэме, юкмы тип, бер ад икелэнеп тордо, эммэ йугермэне. Уныц боролошта куддэн югалганын катта, тик унан Fbrna, кипкэн ирендэрен ялай- ялай? экрен генэ уныц артынан ындайданы, 53
Закрыть