Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 52.

Сташинский, Морозка биргэн конвертты асып: — Йэ, нисек, ти ^ эн бе^гэ Ьыпыртыртамы? — тип ho- раны. Харченко, муйынын ©зер^эй Ьу^ып, унын, ицбашы аша хатты укы рга тырыша ине. Сташинский, унан йэше- реп: — Ьуцынан баракка инерЬец, яуап я^ып бирермен,— тине.

Варя, алъяпкысын то^эткелэп Ьом ире менэн осраш- кан д а у?ен беренсе мэртэбэ уцайЬы? Ьи^еп, Морозка ал- дында ба^ып тора ине.

— Ницэ бик о^ак килмэнец? — тип Ьораны ул ахыр сиктэ, йв^онэ яЬалма вайымЬы^лык тодо сыгарып.

— Э Ьин эллэ Ьатындьщмы мине? — тип к ат-кат топ- сенде Морозка, мыдкыллы йылмайып Ьэм элекке катыны- ныц Ьалкын караш ын Ьи^еп. — Ярар, куцелецде табыр- мын — хэ^ер урманта барабы^...— Ул ондэшмэй тор^о ла зэЬэр генэ е^тэне: — М охэббэт кандырырга...

— Ьицэ шул Fbma булЬын, — тип яуапланы Варя, yFa 'карамайынса, Мечик хакы нда уйлап.

— Э Ьицэ?.. — Морозка, ашкыныуын белдереп, камсы- Ьын уйнатып алды.

— Мин ни... ойрэнгэн инде, бе? бит сит-ят тугел дэ...

— УлайЬа киттек? — тине Морозка, Ьагайып, урынын- да ултырган килеш.

Варя алъяпкысыныц итэген тошорз© лэ, толомдарын артка ташлап, Мечикка эйлэнеп карам ад ка тырышып, яЬалма Ьалмак а?ымдар менэн Ьукм актан алга атланы. Ул Мечиктыц кы ^ ины с, аптыраган киэфэт менэн кар ая калыуын, уденец бары тик куцелЬе? вазифаЬын Fbma баш- карыуын тегенец эле лэ, Ьуцынан да ацламаясагын белэ ине.

Варя Морозканы бына хэ^ер арттан килеп, косакл ап алыр тип потто, лэкин ул якынламаны. Улар шулай, бер­ бер артлы ©ндэшмэйенеэ, о?ак кы на бар^ы. Ахыр сиктэ Варя ту^мэне, туктаны, рэжэплэнеп Ьэм нимэлер ©м©т итеп М орозкага караны. Морозка уныц янына килде, лэ­ кин к осаклап алманы. "Капыл гыжылдаган тауыш менэн Ьу^^эрен булэ-булэ: — Ьин хэйлэлэйЬец шикелле, кы^ыкай... — тине.— Э л ­ лэ рашик булдыц инде?

— Э Ьин нимэ, Ьорау алаЬыцмы? — Варя, башын кутэ- реп, yFa тишерзэй итеп тэккэбер караны.

Морозка у?е 0Й3Э ю кта уныц, кы? вакытындагы Ьы- мак, ир^эр менэн сыуалыуын элек тэ белэ ине. Ул 6biFa бергэ тора башлагандыц тэуге кононэн ук шаЬит булды: башы ауыртып иртэн кузен acha, и^эндэге кешелэр ара- Ьыцда уныц йэш никахлы катыны 4-се Ьанды шахтаныц 52
Закрыть