Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 51.

лэ, нисектер, узгэрергэ кэрэк... Мин быны эшлэрмен, — тип, ул 6biFaca булмаган тэуэккэллек менэн уйлап алды, Ьэм унда Варяга, унын, матур мехэббэтенэ, узенец эсэЬенэ бул- FaH кеуек, рэхмэт хистэре ты узы .— ...Ул с акт а ботэЬе лэ яцыса китер... 'Калага кай ткас, мине берэу 39 таныма? — бвтенлэй баш ка кеше булырмын...» Уньщ уй^ары а л ы д к а — алдагы якты кондэргэ кусте. Шура курэ ецел уй?ар ине улар Ьэм, тайга акландары 09- тондэге тын алЬыу болоттар шикелле, уззэренэн-уззэре та- рала ине. Ул Варя менэн бергэ асык тэзрэлэ йомшак ва- гонда тирбэлэ-тирбэлэ к ал а га кайтасагы тураЬында, ул сакта ла алы^тагы кукЬел киртлэс тау?ар одтендэ шун- дай у к алЬыу болоттарзын, йозэсэге тураЬында уйланы. Улар икэу, бер-береЬенэ Ьыйынышып, тэзрэ якында улты- рыр: Варя yFa матур Ьуззэр Ьойлэр, э ул унын, сэсенэн Ьыйпар — Варяныц толомдары алтын тодло ялтырар... В а ­ ря инде унын, хыялында 1-се шахтала эшлэп Й0рогэн, бер а? комроЬо сы ккан откатчицага окшамай ине, с©нки М е­ чик 1ни тураЬында F b m a уйламаЬын, ул уны ысынбарлык- T aF b ica итеп тугел, э узе курергэ телэгэнсэ куз алдына кил- терэ ине...

...Бер нисэ К0ндэн Ьуц отрядтан икенсе хат килде, — уны Морозка килтерзе. Ул узенец был килеуе менэн зур biFbi-3biFbi тыузырзы — тайга эсенэн Ьызгырып, акырып, айгырын ажарландырып Ьэм нимэлер кыскырып, атылып килеп сыкты. Ул быны, косо ташып торганлыктан, былай Fbma... «ирмэк ©сон» генэ эшлэне.

"Кото оскан Пика уны койло тауышы менэн: — "Кайзан килеп сыктыц Ьин, шайтан, — тип шелтэлэ- не Ьэм Ф роловка табан башы менэн ишара яЬаны: — Бында кеше улергэ ята, э Ьин акыраЬыц...

— A -а... Серафим атай! 1 — тине Морозка, уныц менэн идэнлэшеп. — Беззэн Ьезгэ бер к о сак сэлэм!..

— Мин Ьицэ атай тугел, исемем Ф-Федор минец... — Пика yFa тызырайзы. Ьуцгы вакыттарза ул шулай бик йыш асыулана торган булып китте, шул с а к ул колко лэ, кызганыс та куренэ ине.

— Ярар, ярар, Федосей, бик кабарм а, сэсец койо- лор... — Ш унда ул, Варяны куреп, фуражкаЬын Ьалды: — Ни хэл, хэл эл ем !— Унан фуражкаЬын Пика башына кей- ?ерзе: — Ярай, ярай, Федосей, был ф ураж ка Ьицэ бик ки- лешэ икэн. Тик салбарыцды азырак кутэрэ бир, югиЬэ ка- раскыныкы те£Ло Ьалынып тора, бер зэ интеллигенттар- са тугел!

1 А т а й — б ы л о с р а к г а д и н эЬ е л е н о л о л а у м э г э н э Ь е н д э , 51
Закрыть