Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 50.

бышылданы: — ...Шалдыба отрядыдда шулай ул, э беззз улай тугел... Уньщ отрядында ауыл халкы, бе^екендэ ку- беЬе шахтерзар, у? кешелэр — улар менэн килешеп була... Ьин минед ян Fa йышырак килгелэ...

— Э Морозка?

— Э теге кызый? Карточкалагы? — тип Варя уныд был Ьорауына hopay менэн яуапланы Ьэм келоп ебэр?е. Фроловтыд был я к к а башын борганын кургэс, Мечик яны- нан ситкэрэк тайпылды.

— Ьуд... Уйыма ла кермэй инде ул хэзер...— тине М е­ чик Ьэм auibiFbin одтэне: — КарточкаЬын йыртып ыргыт- тым. Теге вакытта каьыз кидэктэрен курзедме?

— Э минед Морозка менэн эштэр унан да анЬатырак, кунегеп боткэндер инде ул. Ул у?е лэ катындар менэн йе- рей... Ьин бер ?э кайтырма, йышырак килеуедде генэ бел. У^едде тшйырЬытырга берэугэ лэ ирек бирмэ... Бирешмэ. Бе??ед егеттэрзэн куркы рра ярамай — улар шулай удал булып куренэлэр генэ: бармаиыдды ауызззарына тыкЬад, тешлэп едердэр кеуек. Улар тыштан ьына шулай куренэ­ лэр. Тик узедэ лэ удалырак булырга кэрэк...

— Ьин удаллык курЬэтэЬедме Ьуд?

— Мин катын-кыз, мидэ, бэлки, удал булырга кэрэк- мэй^ер ?э, мин мохэббэт менэн дэ алдырам. 0ммэ ирдэр- гз удал булмайынса ярамай... — Ул бер а? уйланып тордо л а : — Тик булдыра алмадЬыд Ьин, — тип одтэне. Ядынан, тегегэ эйелеп, бышылданы: — Бэлки, мин Ьине шуныд есен яратамындыр 3а... белмэйем...

Мечик, кулдарын баш адтына куйып, хэрэкэтЬез кара- шын куккэ теклэп, уйланды: «Ысындан да, мин бер зэ тшйыу тугел шул. Мин кыйыу була алмайыммы икэн ни? Нисек тэ тырышырьа кэрэк, баш калар булдыра бит...» Лэкин хэзер инде уныд куде- лендэ хэсрэт-модЬоулык Ьэм ядрыдлык тойгоЬо ю к ине. Ул хэзер ботэ нэмэгэ, ситтэн тороп, торлосэ карай ала. Был уныд сэлэмэтлэнеуе, яралары бик тиз удала, тэне ны- Fbm Ьэм тазара барыуы аркаЬында ине. Уныд былай у д а ­ ла, ньшый башлауыныд сэбэбе ерзэн килэ ине: ерзэн спирт еде, кырмыдкалар еде адкый; шулай у к Варянан да: уныд зэдгэр куззэре шундай мелэйем ине, етмэЬэ, мохэббэтен Ьойлэй белэ — уьа ышанрыЬы килэ.

«...Ысындан да, нидэ кайрырырра? — тип уйланы М е­ чик, Ьэм хэдер yFa кудел тошенкологенэ бирелергэ бер ниндэй сэбэп ю к шикелле тойолдо. — Удемде башта у к улар менэн бер саф к а куйырра кэрэк ине: берэугэ лэ рэн- йетергэ ирек бирмэдкэ кэрэк... Удем ирек бирмэдкэ те- йеш мин — ул бик дерод эйтэ. Бында баш ка халык, мидэ 50
Закрыть