Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 5.

— Ьин тары ла китоЬецме эллэ? — тип Ьораны ул Мо- розканан.

— Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка коу^оЬен 'капыл турайтты Ьом, к у л ь т тейеш- he? урынра куйып, честь бирзе.

— Вольно, — тине Гончаренко ипле генэ тауыш ме­ нон,— заманында мин до шундай идэр инем. Ниндэй эш менэн ебэролор?

— Ю к-бар эш менон гено; командир тэнде я^лыктырып килергэ кушты. Ю кЬа бында бала табыуын, бар, ти.

— Иулэр... — подрывник, еп остарын тешлоп ез©п, дор- фа мырырланы.

Морозка азбарзан атын сьтарзы . "Куйы яллы йош ай- Fbip haFaftbin колактары н кайсыланы. Айгыр таза, йенто?, ю ртак Ьэм хужаЬына окшап кудыр-йошел йылтыр кузле, токор коузоле, кам ы ты рак аяклы, хойлокор Иом азымтык ине.

Морозка, э й а р к а й ы ш ы н т а р т а - т а р т а , я р ы м л ы Fbrna м ы ­ р ы р л а н ы : — Мишка-а... у-у... Ша-айта-ан... Мишка... у-у... мох- лук...

— Эгор Ьеззед кайЬьты з акы ллы рак иконен и^оплоп к а р а Ь а д ,— тине подрывник етди киофот менон, — валла- Ьи тип ойтом, Ьин М ишкага тугел, о Мишка Ьидо атланып йерорго тейеш.

Морозка атын юрттырып ауылдан с ы р ы п китте.

Сизомле юл йылра буйынан бара. Йылра аръярында кояш нурына сумран бой^ай Ьом 'кара бой^ай бадыузары йойроп ята. Сихотэ-Алинь Ьыртынын, кугелйем туболоре йылы Ьауала боуелеп торран те^ло курено.

Морозка икенсе быуын шахтер ине. Уньщ олатаЬы — алла Ьом кешелор тарафынан ронйетелгон Сучан 'карты — иумерен ер Ьороп уткоргон, а атаЬы инде игенеелекте ку- мерго алмаштырран.

Морозка 2 -се ш ахта янындары карадры баракта, но^ек гудок тауышы иртонге сменага эшко сакырранда тыуран.

Рудник врачы, уларзыд болокой гено булмоЬенон сы- Fbin, кыз тугел, о ир бала донъяра килгонен ойткос, атаЬы: — Малаймы?.. — тип кайтары п Ьораран Ьом, шунда уж башын тубон эйеп, йомрак яЬаран: — Тимок, дуртенсе... Ку- делле тормош!..

Шунан ул, кумерго буялып беткон брезент пинжоген ке- йеп, эшко киткон.

Ун ике йошендо М орозка гудок менон торориа, ш ахтала вагонеткалар тогорлотерго, корокмогон номолор Ьейлорго, куберок Ьугенерго Ьом аракы эсерго ейронгон. Э Сучан 5
Закрыть