Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 49.

буллаша, улар, яды сабаталары менон мукте идэ бадьш, билдэЬед яктарра KMFa сыра.

Варя ин, Ьудынан акЬакты одатты. Ул, унын, ирененон убеп: — Хуш, туранкайым, — тине. — КурэЬед, алла Ьине ниндэй ярата, шуидай матур кен бирде. Бед медкендэрде онотма...

А к Д ак квлемИврэне: — Э кайда Ьуд ул алла? — тине. — Алла кук бит ул... юк, кук, инэЬен эт таларан!.. — Ул тары, рэдэтенсэ, нин- дэйдер куделле, мэдэк hyggop едтэмэксе ине лэ, лэкин ка- пыл уньщ ядактары калтыранып китте Ьэм ул, боролоп, к у л ь т Fbma Ьелтэне, котелогын шомло шалтыратып, Ьук- м ак буйлап тэнтерэклэне.

Хэдер яралылардан Фролов менэн Мечик Ьэм, бер ере лэ ауыртмаЬа ла, китергэ телэмэгэн Пика Fbma калды. Мечик, сестра тегеп биргэн шагрин 1 кулдэгеы кейеп, мен- дэре менэн Пика халатын адтына Ьалып, калкы ны п ята ине. Уныд башы инде бэйлэуЬед, сэсе удеп, куйы Ьаррылт бвдрэ урайдары беленеп тора, э сикэЬендэге яра эде уны етди Ьэм олорак итеп курИэтэ.

— Бына Ьин дэ, терелеп, тиддэн китерЬед, — тине сест­ ра yFa куделЬед генэ.

Мечик, уденэ уде ышанмайынса: — "Кайда китэйем мин? — тине Иэм быиа уде лэ рэжэп- лэнде. Был Ьорау унда тэу тапкыр тыуды, томанлы, лэкин инде таныш уткэндэрен куд алдына килтерде, эммэ был куренеш шатлыклы тугел ине. — Барыр ерем ю к м инед,— тине ул кырыд кына.

Варя гэжэплэнде: — Бына Ьидэ кэрэк булЬа!.. Отрядка, Левинсон яны- на барырИыд. Ьыбай корей белэЬедме? Беддед атлы от­ ряд... Бер ни тугел, ойрэнерЬед...

Ул карауатка, Мечик янына ултырып, уныд кулынан алды. Мечик yFa караманы , иртэме, Иудмы, барыбер бы- нан китергэ кэрэк икэнлеге тура1шндары уйы хэдер yFa кэрэкЬед булып тойолдо, кун,елен болратты.

Уныд уйдарын Ьидгэн Ьымак: — Э Ьин к у р к м а ,— тине Варя. — Удед шундай матур, йэш, э удед бадымЬыд... БадымЬыд Ь и н ,— тип кабатланы ул йомшак кына итеп Ьэм, Ьиддермэйенсэ генэ тирэ-ягы- на каранып, Мечиктыд мадлайынан убеп алды. Уныд был иркэлэуендэ ниндэйдер эсэлэргэ хас над бар ине. Ул, Ьуд- дэрен эйтеп бетермэйенсэ, Мечиктыд колагына тид-тид 1 Ш а г р и н — кэзэ, йарык, ат тиреЬенэн эшлэнгэн йомшак кун.

49
Закрыть