Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 48.

VII. ДОШ М ЛНДЛР Левинсон теге крэ$тиэндэр йыйынынан Ьуц икенсе конде Сташинскийга ебэргэн тэуге хатында у?енец шик-шебЬэ- лэре хакы нда я ^ а н йом, артык йек булмаЬын осен, гос- питалде экренлэп бушата баш ларга куш кайны. Доктор был хатты бер нисэ тапкыр укыны, йэм уныц ку??эрен йыш-йыш йомголауынан, Ьаррылт йо?ендэ яцак йойэктэ- ренец кыдылып куйыуынан госпиталдэге кешелэр куцел- Ье?лэнеп, шомланып калды. Эйтерйец дэ, Левинсондыц асы к билдэле булмаган борсолоу?ары, Сташинский?ыц ябы к кулдарындагы кескэй hopo конверттан йыландай ур- мэлэп сыгып, улэндэргэ кунган, кешелэр?ец куцелдэренэ инеп урынлашкан Ьиллекте куркы ты п ебэрзе.

...Ая? кондэр, нисектер, капыл у?гэреп китте, хояш ме­ нэн ямгыр сиратлашты, к ар а маньчжур сагандары, якын- лашып килгэн к©??© бетэЬенэн элек 1ш?еп, моцйоу Fbma шаулай башланы. "Кара сукыш лы 'карт тумы ртка 6biFaca 1ш?елмэгэн ярИыу менэн кайрылар?ы сукырра тотондо. Пика кар т та куцелЬе^лэнде, ©ндэшмэд булды, йе?©н асыу бадты. Ул кондэр буйы тайгала йорой, арып-талып, куцел- he? генэ эйлэнеп кайта. Тегеу эшенэ керешеп к а р а й ,— ептэре е?елеп, сыуалып ботэ, шашка уйнариа у л ты р й а — оттора, у?ен ЬорИогэн ha? Иыуын нескэ Иалам менэн hy- рып маташ кан те?л© тоя ине. Кешелэр инде ауылдарра та- рала — куцелЬе? Ьалдат кэрэк-ярактарын тойнэй баш ла­ ны, улар, Иагышлы йылмайып, бер-береЬенэ к ул биреп хушлаштылар. Сестра, бэйлэнгэн яраларын тары ла бер к а т карап-тикшереп, «туранкай?ары» менэн убешеп hay- 48
Закрыть