Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 47.

Ьораны Левинсон. — Кире боролог'о?, мин Ьез?ец менэн барам...

...Ул отрядка инде кон тыуианда, арып-алйып, ку??эре кы?арран килеш, йокламау?ан башы ауыртып кайтып инде.

Осокин менэн Ьейлэшеу Левинсондын дере? KapapFa килеуен тамам ра?ланы — бынан ти?ерэк китергэ, э??е йэшерергэ кэрэк. Осокин отрядынын, хэле был турала асы- иырак эйтеп бир?е: отряды, такталары серегэн, корш ау- ?ары туты ккан и?ке мискэ кеуек, таралып бара, — эйтер- Ьец, уиа кэйлэ менэн бик каты килтереп Ьуккандар. Ке- шелэре командир?ы тьщламай башлаиан, йорттан йортка инеп Ьэптэцлэп йерей, кубейе и?ерек. Бигерэк тэ береЬе — ябык йэм Ty?FbiFaH сэслеИе Левинсондын. и?ендэ калды: ул, тонок ку??эрен ергэ теклэп, май?андагы юл буйына ултыр- FaH да патрондарын, иртэнге акЬыл томаниа те?эп, нин- дэй?ер улемесле еметЬе?лок менэн бер-бер артлы ата ине.

Левинсон кайтып еткэс ук я?иан хаттарын адрестары буйынса ебэр?е, лэкин ауылдан китеу?ен, якындагы тен- дэрзэ буласагы хакында берэугэ лэ эйтмэне.

Закрыть