Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 46.

уйланы Левинсон. Ул бер а? ба^ып тор?о Ьэм, ятып йож- лагыЬы килеуен кес-хэл менэн ецеп, конюшнянан айры- рын сырарзы. Эйэрлэне. Дневальный уянманы. «Курсе был мортэтте», — тип уйланы Левинсон. Ул Ьи^ермэй генэ уныц башынан буркен Ьалдырып алып, бесэн алтына йэ- шер^е лэ, атына атланып, жарауылдарзы тикшерергэ китте.

Левинсон, жыуажлыж буйлап утеп, ауыл ситенэ барып СЫ Ж Т Ы .

— Кем бар унда? — тип асыулы тауыш бир^е часовой, мылтыж затворын шалтыратып.

— У?ебе??екелэр...

— Левинсонмы?.. Ницэ былай тендэ йерейЬоц?

— Дозорный^ар булдымы?

— Бынан ун биш минут самаЬы элек береЬе китте.

— Ниндэй яцылыж бар?

— Элегэ тыныслыж... Тартырра бармы?

Левинсон yFa «маньчжурка» тэмэкеЬе бир^е лэ, йыл- раны кисеп, ба^ыура барып сыжты.

Куктэн тонож жына ай яжтырта, ысыж тошкэн жыуаж- тар жарацрыла Ьелкенеп-Ьелкенеп жала. Йылра Ьыуы Ьай ер^э таштарра бэрелеп селтер-селтер килэ. 'Каршылары Ьыртта дурт Ьыбай шэулэЬе куренде. Левинсон, атын жы- уажтар араЬына борон, йэшеренде. Тауыш тар яжында F bi- на ишетелэ башланы. Левинсон икеЬен таныны: дозорный- ?ар.

Ул, жыуажлыжтан юлга сырып: — Тужтагыз эле, — тине. Аттар, бышжырып, оркоп китте. БереЬе, Левинсондыц айрырын танып, экрен генэ кешнэп ебэр?е.

— Былай журжытыуыц мемкин, — тине алдагы дозор­ ный жаушаулы кор тауыш менэн. — Трр, жэЬэр тошкэн!..

Левинсон улар янына бар?ы: — Был кем Ье?^ец менэн?

— Осокин разведкаЬы... япондар Марьяновкала...

Левинсон Ьидкэнеп китте: — Марьяновкала?.. Э Осокин отряды жайза?

— Крыловкала, — тине разведчиктар?ыц береЬе. — Си- гендек бе^: бик жаты Ьурыш булды, жаршы тора алманыж. Бына бэйлэнеш ©сон Ье^гэ ебэрзелэр. Иртэгэ кореец ху- тор^арына китэбе.?... — Ул, Ьу^эренец ауырлырын кутэрэ алмаган Ьымаж, эйэре одтонэ зйелде. — Ботэ нэмэнец ад- ты-©£кэ килде. Кы рж кешебез?е юралттыж. Ботэ йэй бу- йына был тиклем югалтыу булмагайны.

— Крыловканаи яжтыррансы жу^алаЬыры^мы? — тип 46
Закрыть