Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 45.

еб эр зе.— "Касан Fbma эле ул ат кетеусеИе ине, э бер-ике йылдан, курегез 39 торотоз, беззец бетэбез менэн дэ ко­ мандовать итер.

Левинсон: — Метелицамы?.. У-у... ул бит — хазина! — тип, Б а к ­ ланов Иуззэрен деро^лэне. — Тик 'кара уны, Ьауаланып китмэ...

Ш улай 3а Левинсон, Иэр Ьойлэусенец, узен баш калар- Зан акы ллы рак йанап, берэузе лэ тьщламайынса тш зыу Ьуз керэштереуенэн файзаланып, Метелицаньщ планын уз планы менэн — ябайы рак Ьэм haFbipaK план менэн ал- маштырзы. Лэкин ул быны шундай одта, шундай Ьизел- мэдлек итеп эшлэне, узенец был яды тэкдимен Метелица тэкдиме итеп тауы ш ка куйзы, йэм ул бер тауыштан к аб ул ителде.

Левинсон калара Ьэм Сташинскийга язган яуап ха- тында уларра ошо кондэрзэ отрядты Ирохедза йылгаЬы- ныц юрары башындары Шибиши ауылына кусерэсэген хэ- бэр итте, э госпиталде айырым приказ булрансыра саклы элекке урынында калдырырра кушты. Левинсон Сташин- скийзы к ал ал а йэшэгэндэ ук белэ ине. Был хаты yFa Я3- FaH икенсе борсоулы хат ине.

Ул эшен тен уртаЬында Fbma тамамланы. Л ам пала кэ- рэсин дэ янып ботеп килэ. Асьгк тэзрэнэн дымлы haya Ьэм серегэн улэн еде беркой. Мейес адтында таракандарзыц кыштььрлараны, курше булмэлэ йоклап яткан Рябецтыц хырылдараны ишетелэ. Левинсон катынынан килгэн х ат­ ты идлэне Иэм, лампаиа кэрэсин 1талып, укып сыкты. Х а т ­ та бер ниндэй яцы лы к та, кыуаныслы хэбэр 39 юк. Элек- кесэ, уны Иаман эшкэ алмайзар, Иатырра момкин булган нэмэлэрзен бары ла Иатып бетолгэн. «Эшсе "Кызыл Тэре» изэбенэ генэ йэшэргэ тура килэ, балалар зэцге менэн ауы- рый, аз канлылыктан интегэ. Э шуларзыц бетэйе аша уныц Левинсон есен ©злокЬез борсолоуы Иизелеп тора. Л е ­ винсон, бер аз уйланып, Иакалын семеткелэп алиас, яуап язырра тотондо. Баш та тормоштоц был куцелйез ягына бэйлэнешле уй-хистэрен кузраткыИы килмэгэйне,. лэкин яза торрас, мауырып китте, йозендэге етдилеге ботте, вак, килешЬез хэрефтэр менэн сыбарлап, ике бит карыззы язып тултырзы. Был х ат к а шундай Иуззэр килеп инде, ул Ьуз- Зэрзе Левинсон белэ тип берэу 39 уйламад ине.

Ьуцынан ул, тэнен язлыктырыр осен, ишек алдына сыкты. Конюшнялагы аттарзыц аяктарын кузгаткы лап куйыузары, йэшел улэнде кетерлэтеузэре ишетелэ. Д н е ­ вальный, винтовкаЬын косаклап , лапа? адтында каты йок- лай, «Эгэр часовойзар 3а шулай йсштаИалар?,,» — тип 45
Закрыть