Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 44.

Э?ерлэнергэ куп вакы т кэрэкме ни? Фу-у... телэЬэц беген ук — ку? асып йомгансы.

Левинсон колеи ебэрзе: — Бына, бына шулай... Ярай инде, ярай, бар!.. — тине Ьэм енел генэ унын, аркаЬынан этеп еб эр ?е.— Ьэр вакыт э?ер бул.

«Хэйлэкэр, кэЬэр», — тип уйланы начхоз булмэнэн сы кканда, уцайЬы?ланып Ьэм Ьокланып.

Кис менэн Левинсон отряд советын Ьэм взвод коман- дир?арын йый?ы.

Левинсондын, белдереуенэ торлоЬ© торлосэ караны. Дубов, Ьалынып тошкэн ?ур, куйы мыйыгын тотколап, кис буйына бер Ьу? ©ндэшмэй ултырзы. Унын, Левинсон фекере менэн алдан ук килешкэнлеге куренеп тора ине. Бынан китеугэ бигерэк тэ 2 -се взвод командиры Кубрак к а р т ы килде. Ул ботэ ©йэ??э иц карт, иц куп хе?мэт ит- кэн Ьэм ин, акылЬы? командир ине. Уны бер кем яклама- •ны: Кубрак у?е Крыловканыкы булганга, хэ?ер уны эш мэнфэгэте тугел, э Крыловка ба£ыу?ары кы?ыкЬындырга- нын Ьэр кем ацлай ине.

— Крышка! Стоп!.. — тип булдер?е уньщ Ьу?ен М ете­ лица. — ТСатын итэген Ьаклап ятыу тураЬында оноторга вакыт, К убрак агай! — Ул Ьэр вакыттагыса, котмэгэндэ у? Ьу?енэн у?е кы?ып китеп, fio?poFo менэн о^тэлгэ Ьукты, ша?ра й©?© шунда у к тирлэп сыкты. — Бе??е бында та- уыктар?ы кы ргандай к ы р а с а к т а р ,— стоп, кры ш ка!..— Ул, йонтэд улалары 1 менэн шап-шоп ба^ып, камсыЬы ме­ нэн ултыргыстар?ы ау?аргылап, и?эн буйлап кы?ыу-кы- ?ыу йорой башланы.

— Ьин экренерэк, юкЬа ти? арырЬыц, — тип кэцэш бир?е Левинсон yF a. Эммэ у?е Метелицаныц тал сыбыгы- лай\ зифа Ьынына, кщ кен хэрэкэттэренэ кы?ыгып, Ьок- ланып карап тор?о. Метелица бер минут та тыныс кына ултыра алмай — ул торганы менэн ут, хэрэкэт, уныц йырт- кы сты кы т©£л© ба?лап ториан ку??эре Ьэр вакы т кемде- лер кыуып етеу Ьэм Ьугышыу дэрте менэн яна.

Метелица у?енец нисек сигенеу тураЬындагы планын Ь©йлэп бир?е. Был план уныц дыуамал башыныц юл-сэ- фэр?эн, хэуеф-хэтэр?эн куркм ауы н Ьэм Ьуиыш эшендэ от- кор булыуын курЬэтэ ине.

Баклаион, Метелицаныц у? башы менэн шундай киц коласлы кыйыу фекер йеротоуенэ Ьокланып Ьэм шуныц менэн бергэ yFa а?ырак рэнйеп: — Д©р©9!.. Уныц котелогы эшлэй! — тип кыскырып 1 Ул а » аяк кейеме.

44
Закрыть