Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 42.

мэлэ... — тйне Ьэм ирендэре менэн генэ йылмайзы: уныц кэйефе шэп тугел, лэкин ул йылмаймайынса Ьейлэй бел­ мэй ине. — Владимир-Александровски^а Ьэм Ольгала япон десанты... Бетэ Сучан тар-мар ителгэн. Эштэр харап! Тартып ебэр... — Ьэм ул Левинсонга алтын хэрефле сига­ рет Ьондо, шуныц аркаЬында «харап» тигэн Ьуззец эллэ сигаретка, эллэ ундагы хэлдэргэ 'карата эйтелгэне ацла- шылмай калды.

Левинсон адрестарга тщ генэ куз йугертеп сыкты ла бер хатты ке^эЬенэ тыкты, икенееЬен асты. Хат Канунни- ковтыц Ьуззэрен радланы. Ул кутэренке рух менэн я^ыл- гаи рэсми хат булЬа ла, унан ецелеу Ьэм косЬозлок ап- асык Иизелеп тора икс.

Канунников, уныц хэлен уртаклашып: — Насар бит, э?.. — типе.

— Зарар юн... Хатты кем Я33Ы — Седыхмы?

Канунников дородлэп баш какты .

— Эллэ кайзан беленеп тора: ул Ьэр вакы т шулай бу- леклэп я з а .— Левинсон, коломЬорэп, «IV булек. Сиратта- Fbi бурыстар» тигэн Ьуззэрзе тырнагы менэн Ьыззы ла си- гаретын едкэке. — Насар тэмэке, шулай бит? Бир эле, и а- бызайым... Ьин унда тик... десант Ьэм баш ка шуныц кеуек нэмэлэр тураЬында... егеттэр араЬында лыгырлайЬы бул- ма... Мицэ терепкэ алдыцмы? — Ьэм ул, Канунниковтыц ницэ торопко алмауыи тыцламайынса, яцынан хатты укыр- Fa тотондо.

«Сираттары бурыстар» булеге биш пункттан тора ине; шуларзыц дуртеЬе Левинсонга тормош ка ашыра алмад- лык булып тойолдо. 9 бишенсе пунктта былай язылрайны: «...Хэзерге вакы тта партизан командованиеЬынан та- лап ителэ торран иц моЬим бурые, — зур булмаЬа ла, нык Ьэм дисциплиналы Ьурышсан отрядтарзы Ьаклап калы у (6biFa нисек кенэ булЬа ла олгэшергэ кэрэк), Ьуцынан шулар тирэЬендэ...» — Бакланов менэн начхозды с а к ы р ,— тине капыл Fbi- н а Левинсон.

Ул шулай итеп хатты, ахырына тиклем укып ботормэ- йенсэ, Ьуцынан Ьугышсан отрядтар тирэЬендэ нимэлэр булырын карамайынса, кыр сумкаЬына тыкты. Бик куп бурыстар араЬынан береЬе — «иц моЬиме» алга килеп ба^ты. Левинсон, Ьунгэн сигаретын ташлап, бармактары менэн ©дтэлде тукылдатып алды... «Ьурышсам отрядтар- Зы Ьакларра...» Был фекер, зиЬенгэ Ьис тэ барып етмэд- тэн, Ьызыклы карьера химик кэлэм менэн язылран ос Ьуз булып, уныц уйында тарзо. Ул узе лэ Ьизмэдтэн икенсе хатты алды, конвертына караны, — катынынан 42
Закрыть