Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 41.

шелэрзе язалап ултереузэре, узенен, туры? пуля менэн яра--- ланып, Ьунарсылар жышлауында йэшеренеп ятыуы, курэ- Ьец, инде озаж йэшэй алмаясары хажында я^айны.

Еделеу тураЬындагы хэбэр тирэ-яжжа шомло ти^лек ме­ нэн таралды, шулай 3а эстафета уны тшуып уззы. Был эс- тафетаньщ партизандар хэрэкэте башланрандан бирле йе- ретелгэн эстафеталарзыц иц журжыныслыйы икэнен Ьэр ор­ динарец Иизэ ине. Кешелэрзец борсолоуы аттарра ла кусте. Партизандарзыц йентэ^ аттары, тештэрен ыржайтып, аяж адтарындары бысражты Иумалажлап сэсрэтэ-сэсрэтэ, бут- жалай изелгэн куцелЬез юлдар буйлап ауылдан ауылга ярЬып сапты...

Левинсон был эстафетаны тенге беренсе яртыла алды, э ярты с э р э т т э н йуц кетеусе Метелицаныц атлы взводы, Крыловка ауылын урап утеп, Свиягин hyFbirn участогы отрядтарына журжыныс хэбэрзе тарата-тарата, Сихотэ- Алиндыц йэшерен йужмактары буйлап йэн-фарманра Ьи- белеп саба ине.

Отрядтарзан Левинсон дурт кен буйы терле мэрлумэт- тэр йыйзы. Уларзы жат-жат зийененэн уткэреп, кесергэнеп Ьэм Ьарайып уйланды. Лэкин ул кешелэр менэн Ьаман элеккесэ тыныс Ьейлэште, был ергэ хае булмаиан зэцгэр куззэрен келемЬерэп жыджыланы, Баклановты «таушалып беткэн М аруська» менэн шаярраны есен уртэце. Э бер ва- жыт Чиж Левинсондан, журжыуын онотоп, ницэ бер жарар- Fa килмэйЬец, тип hopapFa батырсылыж иткэс, Левинсон, уныц мацлайына иплэп кенэ еиртеп, «сэпсек зиЬене етэ торран эш тугел был» тип яуапланы. Левинсон узенец бе- тэ жиэфэте менэн кешелэргэ был хэлдэрзец нимэнэн ки­ леп сыжжанын, уныц жайза алып барыуын, рэзэттэн тыш йэ иЬэ журжыныс бер нэмэ лэ южлыиын йэм унда был хэл- дэн жотолоу есен бик аныж, хатайыз эшлэнгэн пландыц куптэн барлырын курЬэтеп тора ине кеуек. Бэмэлдэ иЬэ, уныц бер ниндэй планы булмау Fbma тугел, хатта ул, куп билдэЬезле мэсьэлэне сисергэ тейеш ужыуеы кеуек, апты- рау хэлендэ ине. Ул йэнэ шомло эстафета килеузэн бер азна элек жалара киткэн партизан Канунниковтан да х э ­ бэр кетэ ине.

Канунников, эстафета килгэндэн Ьуц дурт кен уткэс, Иажал-мыйыж баджан жиэфэттэ, арып-талып, acbiFbin жай- тып инде. Эммэ ул жэзимге, жалаиа киткэн сагындары ерэн- леген дэ, йылгырлыгын да ю ралтмарайны— был яжтан ул Ьис тэ узгэрэ торгандарзан тугел. Ул, кэрт уйнаусы ш у­ лер кеуек, ецендэге йэшерен кедэЬенэн эллэ жай арала хат сырарып: — "Калала ойошма туззырылран, Крайзельман да тер- 41
Закрыть