Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 40.

ацламайым, куп нэмэлэ удемде удем ецэ алмайым; ейом- дэ, хэстэрлекле бисэм булмаЬа ла, ягымлы кэлэшем бар, мин уны Ьагынам; мин татлы кауы н amapFa, шулай уте ик- мэк менэн Ьот amapFa йэки, киеэлэр^э кы ^ ар^ ы у?емэ ка- ратыр есен, якшы та^артылган итек кейеп йерергэ яратам. Э бына Левинсон — ботенлэй бутэн кеше. YFa бер нисек тэ шик белдерергэ ярамай: ул ботэ нэмэне лэ ацлай, тейешенсэ эшлэй, Бакланов кеуек, кыддар янына йоремэй, Морозка кеуек, кауы н урламай; ул бер нэмэне генэ — эш- те генэ белэ. Ш уга курэ лэ ундай атшллы кешегэ ышан- мадка Ьэм yFa буйЬонмадка мемкин тугел...» Левинсонды командир итеп Ьайлаган вакыттан бирле, уны бер кем дэ баш ка урындагы кеше итеп куд алдына килтерэ алмай: отрядка командалык итеу эше уныц иц уденеэлекле сифаты булып тойола. Эгэр Левинсон малай сагында атаЬына идке мебелдэр менэн Ьатыу итергэ нисек булышканын, атаЬыныц FyMep бакый нисек байырга телэуен, лэкин сыскандардан куркы уы н Ьэм скрипкала насар уйнауын Ьойлэп бирЬэ, 6biFa Ьэр кем урынЬыд шая- рыу тип карар ине. Лэкин Левинсон ундай юк-барды бер касан да Ьойлэмэй. Был уныц у? донъяЬына биклэнгэн ке­ ше булыуынан тугел, э уде тураЬында башкалардыц «ул уденэ бер айырым эдэм заты» тип уйлаударын белеудэн, уце­ нен Ьэм башкалардыц куп кенэ йомшаклыктарын Ьидеп, уларды уд артынан эйэртеу — бары улардыц йом ш аклы к­ тарын курЬэтеу Ьэм улардан у? йомш аклыктарыцды йэ- шереу, ецеу менэн генэ момкин, тип уйлауынан килэ ине. Ш улай у к ул йэш Баклановтыц yFa окшатыриа тырышы- уынан Ьис тэ колмэй. Сонки йэш сагында ул уде лэ ойрэтеу- селэренэ эйэрде, улар шикелле булыриа тырышты, Ьэм, Баклановка хэдер ул нисек булып куренЬэ, ул сак та улар да yFa шулай куренде. Ьуцынан ул был караш ты ц дерод тугеллеген ацланы, иллэ мэгэр уларга бик куп рэхмэттэр эйтте. Бакланов бит уныц тыш кы гэдэттэрен генэ тугел, э бетэ тормош тэжрибэЬен — керэш, хедмэтендэ Ьэм холок- кылыгында булган ботэ гэдэттэрен дэ удлэштергэн. Л е ­ винсон тышкы иэдэттэрдец йылдар уткэн Ьайын юиала бар- ганын, э шэхеи тэжрибэлэр менэн тулыландырылиан ку- некмэлэрдец яцы Левинсондарга, яцы Баклановтарга ку- сэсэген белэ, э был иЬэ бик моЬим, бик кэрэк нэмэ.

...Август баштарында, дымлы тон уртаЬында, отрядка атлы эстафета килде. Уны партизан отрядтарыныц штаб начальнигы Суховей-Ковтун к ар т ебэргэйне. Суховей-Ков- тун кар т yFa партизан отрядтарыныц топ костэре туплан- ган Анучинога япондардыц Ьожум итеудэре, Известка янын­ да бик каты hyFbiuiTap булыуы, япондардыц йоддэреэ ке- 40
Закрыть