Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 4.

— Бэлки, минед у^емэ барып 'кайтырга кэрэктер, э? — тине Левинсон ззЬэр генэ.

— Нидэ у^едэ? Бе??з хальгк боткзнме ни,..

Левинсон, ипле генэ адлашыу момкинлеге ботоп, ки?- к е н 'K a p a p F a к и л г з н к е ш е ш и к е л л е , п а к е т т ы к е ? з Ь е н э Т Ы' КТ Ы .

— Бар, 'коралыдды начхозга та п ш ы р ,— тине ул бик сабыр Fbma, — шунан Иуд дурт ярыд тшбла. Мидэ тидкзре- лэр кзрэкмэй...

Иылра ярынан идкзн йомшатс ел Морозканыд т у ^ а н бо^рзлзрен сыуалта. Келэт янындары элИерэгэн эремдзр араЬында т ы н р ы белмзд сидерткэлэр 'кы ^ан Ьауаны су- кей^эр.

— Тутсга,— тине Морозка, тсарадры сырай м енэн.— Бир хатыдды.

Пакетты алый тсуйынына тьысканда, ул, Левинсонра зй- теу^эн бигерэк, у§енэ у?е адлатып бир^е: — Мидэ отрядтан китергэ Иис тз мемкин тугел, з вин- товканы тапшырыу — бигерэк тэ. — Ул ту^анра ,катаан фу- ражкайын елкэЬензрэк этзр^е лэ тсапыл куделлелзнеп кит- кэн кор тауыш менэн тамамланы: — Нидэ тиЬэд, Левинсон д у ^ а й ы м , бе? был эште Ьинед рзжзп сибэр ку??эред ©сон башламаны'к!.. Бына шулай, былай Fbrna эйтзм мин Ьидз, шахтер?арса!..

— Ш ул шул бына, — тип, командир колоп ебэр?е, — з башта 'карышып матаигкан булдыд тары... тинтэк!..

М орозка Левинсонды, теймзЬензн тотоп, у^енэ я'кын тартып килтер^е лэ серле итеп кенэ шыбырланы: — Мин, турашкай, лазарегка, В арю ха янына барырра йыйынрайным, з Ьин пакетыд менэн йзнгэ тейзйед. Тимэк, Иин у^ед тинтэк...

Ул 'кудыр-йэшел мут к у^ эр ен хэйлэкзр тшдып, пыр- хылдап колоп ебэр§е. Уныд тауышында — хатта эле бына катыны хатш нда Ьойлэгэндэ лэ — о^атс йылдар буйы зй- бергз тошкзн тут шикелле, уныд тсанына Иедгэн а^рынлы'к ауаздары Ьи^елеп ,калды.

Левинсон тупйала йотомИорап ултырран малайра тшс- 'кыр^ы: — Тимоша! Кил, йолоно Иатслай тор: Морозка китз.

А т а^бар?ары эргзЬендэ подрывник Гончаренко, йо? ту- бэн тсапланран ялраигка ултырып, кун тотсгар^ы ямай ине. Т ут йо^ло, 'кы^рылтланып барран, кейе? кеуек тыры? тса- pahbiy Ьа^каллы кеше ине ул. "Кояшта янран башын кун то'к ©дтонэ эйеп, тсулындары энзЬен, Ьэнэк тогкан кеуек, Ьелтэнеп-Ьелтэнеп тса^ай. Киндер кулдзге а^тындары :jyp 'кала'к Ьойэктэре тирмэн ташылай хзрзкэтлзнэ.

4
Закрыть