Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 39.

VI. ЛЕВИНСОН Левинсон отряды инде бишенсе а^на ялда тора. Уныц хужалыты ишэй^е: улардыц хэ?ер запас аттары, ылау^а- ры, кухня ка^андары бар. Улар тирэЬендэ сит отрядтар- Зан килгэн, йыртылып боткэн кейемле, Ьу^гэ эуэд дезер- тир^ар йыйылып ята. Х алы к ялкауланды, кэрэгенэн ар- тык йоко Ьимертэ, хатта карауы лда ла йоклай. Шомло хэбэр?эр Левинсонра был рэйэт зурайран отрядты урын- дан 'KyjFaTbipFa момкинлек бирмэй: ул хата а^ым яЬау^ан к у р к а — яцы факттар уныц шиклэнеу?эрен йэ двредлэй, йэ ю к к а сырара. Ул у^ен артык Ьак тотканы ©сен нисэ тапкыр рэйеплэне — япондар?ыц Крыловканан китеу?эре Ьэм разведканыц тирэ-якка бер нисэ тидтэ сакрым барып та, дошманды курмэуе билдэле булгас, айырыуса у^ен яй- hbij Ьи??е.

Лэкин Левинсондыц икелэнеуен Сташинский^ан баш ка берэу 5Э белмэй ине. Отрядта ремумэн уныц икелэнэ алыуы тураЬында Ьи?мэй?эр ине: ул у? фекер^эрен, тойроларын бер кем менэн дэ уртаклаш ып бармай, барлы к мэсьэлэ- лэр^е, «эйе» йэки «юк» тип эйтерлек итеп, э^ер рэуештэ килтереп куя. Шура курэ ул (уныц кэ^ерен белгэн Д у ­ бов, Сташинский, Гончаренколарзан баш ка) Ьэр кемгэ затлы нэделдэн сы ккан , рэ?ел кеше булып куренэ. Ьэр партизан, бигерэк тэ hop йэЬэттэн командир шикелле бу- лырра тырышкан Ьэм хатта уныц тышкы рэ^эттэрен дэ у^лэштергэн йэш Бакланов, Левинсон тураЬында, мэдэ- лэн, былайырак уйлай: «Элбиттэ, мин генаЬлы кеше, ми- нец куп кенэ етешЬе? яктарым бар; мин куп кенэ нэмэне 39
Закрыть