Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 37.

Крэдтиэндэр арайынан кемдер: — Без уны Ьорамайбы? бит!.. — тип жысжырзы.

Левинсон: «Сиртте!..» — тип уйлап алды.

Баш калары: — Тужта эле Ьин... — тип, элеге крэдтиэндец ауы^ын япты. — Тыцлап жына тор. Ысынлап та, бер а? эшлэЬен- дэр — жулдары жоромад!..

— Рябедка без айырым эшлэрбе?...

— Нидэ айырым? — Крэдтиэндэр шаулашып китте. — Алланыд жашжа тэкэЬеме эллэ ул? Председателлек итеу эллэ ни тугел, уны Ьэр кем булдыра ала!..

— Йыйылышты бетороргэ, бетерергэ!.. Ризабы?!.. Я? эй^э!.. — Партизандар, урындарынад тороп, инде коман­ д и р у тыцламайынса, тышжа агыла башланы.

Ty^FbiFaH сэсле, осло моронло бер егет Морозка янына атылып килде лэ: — И-эх... Ваня-я!.. — тип, урынында бадып тора алма- йынса, уны тышжа Ьейрэне.— Дуджайым, жэзерлем, мад- жа танау малайжайым. И-эх!.. Киттек бынан! — тип, фу- ражкаЬын артжа бадып, икенсе жулы менэн Морозканы жосажлап, итектэре менэн тупйала тыпырлап алды.

— Кит эле, — тип, Морозка уны асыуЬы? Fbm a этеп е б э р у Улар янынан Левинсон менэн Бакланов ашырып утеп китте.

— Ну, косло лэ Иуд был Дубов! — тип Ьойлэиэ ине Б а к ­ ланов, ярйыузан текеректэрен сэсэ-сэсэ, жулын болгай- болрай. — Уны Гончаренко менэн Ьурыштырып жараййы ине! 'КайЬыЬы едер ине икэн, нисек уйлаййыд?..

Узенец уйзары менэн мэшрул булран Левинсон уны тыц- ламай ине. Дымлы йомшаж тузан аяж басжан Ьайын едо- леп, батып китэ.

Морозка Ьиззермэйенсэ генэ артжа жалды. Арттан кил- гэн крэдтиэндэр зэ уны узып китте. Улар хэзер йыйындан тугел, э эштэн жайтып б а р fa11 кеуек тыныс, Ьэуетемсэ генэ Ьейлэшэлэр ине.

Ьырттары ойзэрзэ емелдэп уттар жабынды, киске ашжа сажырзылар. Томан эсендэ, йеззэрсэ тауыш сыгарып, йыл- Fa герлэй.

Морозка, узенед ойрэнгэн, р э з э т л э н г э н тормошона эк- ренлэн кусэ-кусэ: «Мишканы зсермэнем бит эле...» — тип уйланы.

Ьарайза Мишка, хужаЬы килгэнен Ьизеп Ьэм «"Кайза йоройЬоц Ьин?» — тигэн кеуек ризаИызлыгын белдереп, эк- 37
Закрыть