Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 36.

телгэн Ьу??эре ине. Ул, кукрэген тотоп, йЛРа ынтылды; KY??9Pe> дымланып, йомшак кына йылтырай ине.

Мэктэп эсенэ тыштан ят тауыштар килеп инде: кай^а- лыр, Снитик тьгкрырында булЬа кэрэк, эттэр орэ, к ы ^ а р йырлай, поп ойо янында, килелэ тойгэн кеуек, нимэлер Ь алм ак кына тупа? шакылдай. Паромда: «Этеп ебэр!»— тип Ьу?ып кыскыралар.

— Ьуд, мин у^емэ нисек яза бирэйем?.. — тип, М ороз­ на эрнеп, лэкин инде кыйыуырак: дауам итте. Хэ^ер инде ул баягы Ьымак ихлас Ьойлэмэй и н е .— Тик hy§ генэ бирэ алам... шахтер hyge... шуныЬын дере? эйтэ алам — бынан Ьуц ундай насар эш менэн маташмам...

Левинсон Ьакльгк менэн генэ: — Эгэр Ьу^ецдэ тормаЬац? — тип Ьораны.

— Ьу?емдэ торасакмын... — Морозка, крэдтиэндэр^эн оялып, йо?он Ьытты.

— Эгэр тормаЬац?..

— Ул сакта телэЬэге? ни эшлэтеге?... телэЬэге?, аты- тъщ.

— Атырбы^ §а! — Д убов дорфа яуапланы, лэкин хэ?ер инде унын, к у^ эр е асыуЬыз, Ьейкомле Ьэм колемЬорэп йылтырай ине.

— Тимэк, шуныц менэн шабаш! Амба!.. — тип кыскыр- §ылар урындар§ан.

Крэдтиэндэр, куцелЬе^ йыйылыштыц ботеп килеуенэ шатланып: — Ярай, ярай, тамам иттек... — тинелэр. — Суп кеуек кенэ эш, э Ьу?е — бер йыллык...

— Ш улай карар иттекме?.. Б аш к а тэкдимдэр юхмы?..

Эле генэ игтибар менэн тыцлап ултырган партизандар: — Эй^э, яп инде йыйылышты, шайтан!.. — тип яцынан ш аулап китте. — Былай ^а ялкытты инде... Аш агы килэ, эстэ бурелэр олой!

Левинсон, кулын кутэреп, ку^ен кы^а тошто: — Туктагы^, сабыр итеге^ бер Был мэсьэлэ тамам, хэ?ер икенсеЬе...

— Тагы ла нимэ бар унда?!

— Бе?гэ бына шундай бер резолюция кабул итергэ кэ- рэктер тип уйлайым... — Ул тирэ-ягына каранып алды...— Ьуц, б е ^ е ц секретарыбы^ ?а булмаган бит!..— Ул капыл куцелле генэ кеткелдэп ебэр^е. — Кил эле, Чиж, щ эле... шундай резолюция к абул итэйек: Ьугыш булмаган вакыт- тар^а партизандар урамда эт Ьугарып йоромэЬендэр, э а? булЬа ла крэ^тиэндэргэ яр^ам итЬендэр... — Быны ул шун­ дай ышаныс менэн эйтте, партизандар крэ^тиэндэргэ яр- §ам итэ башлар^ар тип хатта y je лэ омет итте.

36
Закрыть