Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 35.

Дубовтьщ гэйрэте жапыл Ьунде, ул тынып жалды Ьэм ку??эрен аптырап йомголаны.

— й э, нисек итеп без уны, ахмажты, арабыззан жыуа- йыж?— тине шул саж Гончаренко, жояшта янран бозрэ сэсле башын халыж араЬынан кутэреп. — Мин уны яжлар- Fa телэмэйем, — сонки бында ике я т а ла жойрож болгап булмай — егет бысраж эш эшлэгэн, мин узем А9 унын, ме­ нэн Ьэр кон талашам... Лэкин егет, эйтергэ кэрэк, йыл- Fbip — йэшереп булмай. Без бетэ Уссури фронтын унын, менэн бергэ, алгы сафта уттек. Узебеззец егет — Ьатма? та, Ьатылма? та...

Дубов уны эсенеуле тауыш менэн булде: — Узебеззен егет, имеш!.. Улайга китЬэ, ул бе^ен, егет тугелме ни?.. Ни гумер бергэ жажланабыз... осенсо ай ин­ де бына бер шинель ябынып йожлайбыз!..— Ул шунда co­ co Ьузле Чижды хэтерлэп, ©?тэп п у щ и : — 0 бында Ьине Ьэр торло ©ток жойррж ©йрэтеп торган була!..

Гончаренко, Дубовжа аптырап жарап, Ьойлэуен дауам итте (ул уньщ тиргэнеуен йорэгенэ яжын алгайны): — Мин дэ шул турала Ьойлэйем бит. Был эште былай Fbrna жалдырырга Ьис ярамай, шулай уж уны у? арабы?- Зан жыуып ебэреу ?э шэп тугел, — улай без кешелэрзе та- ратабыз. Минец фекерем шундай: уньщ узенэн Ьорайыж!..— Ул, ят Ьэм кэрэкЬез Ьуззэрзен ботэЬен дэ узенен дере? Ьуз- Зэренэн ситкэ ташлагандай, жулынын, Ьырты менэн Ьал- маж жына кизэнеп жуйзы.

— Дере?!.. Узенэн hopapFa кэрэк!.. Эгэр ацлы кеше булЬа, узе Ьойлэп бирЬен!..

Дубов, уз урынына барып ба?ырга тип, халыжты йырып алга бер аз утте лэ М орозкага Ьынаулы жараны. ТегеЬе, тирле бармажтары менэн к\лдэген ыугылап, бер нэмэ лэ ацламайынса жарап тора ине.

— Узец нисек уйлайЬын, йэ, Ьойлэ!..

Морозка куз жырыйы менэн Левинсонга жараны.

— Эгэр белгэн булЬам... — тип, ул экрен генэ Ьойлэй башланы ла, Ьуз таба алмайынса, тужтаны.

Йыйылыштарылар уны дэртлэндереп: — Ьойлэ, Ьойлэ!.. — тип жысжырзылар.

— Эгэр белгэн булЬам, мин... уны... — ул, тагы кэрэк Ьуззэр таба алмайынса, башы менэн Рябецжа жарай ым- ланы... — Ш ул жауындарын эйтэм инде... эгэр уйлаган бул­ Ьам... асыузан йэ иЬэ башжа ниэт менэн... шулай эшлэр инемме ни? Ь уц бит беззэ бала сажтан бирле шулай — бар кеше белэ, бына мин дэ шулай... Э Д убов эйтэ, имеш, мин ботэ егеттэрзе... мин Ьун, тугандар!.. — Был уньщ ихлас эй- 2 * 35
Закрыть