Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 34.

маны, тэ?рэгэ табан боролдо ла, к у^ эр ен буш лы кка тек- лэп, катып калды.

Левинсон элеккесэ ук рэжэп экрен, эммэ ботэ кешегэ, хатта ишек артында торгандарга ла ишетелерлек итеп: — Бына хэ?ер тикшерэ башлайбы^, — тине. — Кем Ьой- лэргэ телэй?.. Бабай, Ьин Ьойлэргэ телэй инец шикелле?..

Евстафий бабай, уцайЬы?ланып: — Уныц нимэЬен ЬойлэйЬец инде, — тине, — бе? бы- лай Fbma, у^-ара Fbma...

Крэ^тиэндэр яцынан геулэшеп китте.

— Бында Ьу??е о^айтып тораЬы юк, y?erej хэл ите- ге?!

— Йэ эле, карт, мицэ Ьуз бир эле... — тине капыл Е в ­ стафий к ар т к а карай торран Д убов Левинсонра яцылыш «карт» тип ендэште. Уныц Ьалмак-кырьф тауышыиан йыйылыштарылар Ьидкэнеп китте Ьэм yFa табан боролдо.

Ул, халыкты этэ-тортэ едтэл янына барып, Морозка ме­ нэн йэнэш ба^ты, у?енец ?ур, ауыр кэу?эЬе менэн Левни- сонды ботенлэй капланы. Кукрэге менэн Ьауаны Ьурып ал- f h h тодло, ярЬып, кы^ып: — Y?ere? хэл итеге?, тиЬеге?ме?.. "КуркаЬыры?мы?! — тип Ьораны. — Y?e6e? хэл нтербе?!.. — Ул, капыл Fbma Мо- розкара эйелеп, у?енец янып торран к у^ эр е менэн yFa ка- ^алды: — Ьин у^ецде бе^ е ц кеше тиЬецме, Морозка?.. Ш ахтер тиЬецме? У-у.. хэшэрэт кан — Сучан рудаЬы!.. Б е ^ е к е бульфиа телэмэйЬецме? А?аЬыцмы?.. Кумер cbiFa- рыусылар токомон хур итэЬецме? Ярай!.. — Дубовтыц Ьу?- ?эре был тынлык эсендэ, бакыр кеуек ауыр яцгырап, антра- циттай горЬелдэп сыкты.

ЙО30 киндер те^ло aFapFan Морозка, ку^ эр ен Дубов- тан айырып ала алмайыыса, теклэп карай тора, э йорэге атылган коштай тубэн тэгэрэй ине.

— Ярай!.. — тип кабатланы Д убов яцынан. — А? эй^э! "Карай карарбьт?, бе??эн баш ка нисек йэшэрЬец икэн!.. — Ул, Левинсонра карай капыл боролоп: — Э безгэ... арабы?- ?ан кыуырра кэрэк уны!.. — тип, Ьу^ен кырт кгфте.

Партизандар^аы берэу: — "Кара уны, бутэндэр?е таратып ебэрмэ! — тип кыс- кыр^ы.

— Нимэ?! — тип, Дубов куркы ны с тауыш менэн Ьора­ ны Ьэм yFa карай ынтылып куй?ы.

— Етэр инде Ье?гэ, йэ хо?ай... — 'Калтыранган бер карт тауышы М0Й0ШТЭ утенеп сыйылданы.

Левинсон арттан, Дубовтыц еценэи тотоп, тыныс кына: — Дубов... Дубов... — тине. — Бер аз ситкэрэк кит эле — халыкты каплайЬыц.., 34
Закрыть