Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 33.

булмэ бик TbiFbij Ьэм uiyFa курэ уныд асыуы тары ла жаба- ра ине: — Ьицэ Ьаман да Миколашка кзрзк!.. Утте ул за- мандар... ту-ту...

"Карт бирешмэне: — Ярай, Миколашкамы, тугелме, зммэ был Ьис тэ тэр- тэгэ Ьыя торран эш тугел. Былай §а бе? эрэмгэ ни тиклем сиреу ашатып ятабы^. Ишшу жаражтар урсет.

— Кем эйтэ урсетэбе? тип? Берэу ?э жаражтар^ыц баш- тарынан Ьыйпамай. "Каражтар^ы, бэлки, Ьин у?ец урсетэ- Иеддер,— тип бер ку^ле э^эм бабай^ыц бынан ун йылдар элек хэбэрЬе^-ниЬе? юралран улына ишара яЬаны. — Бында у^енэ айырым улсэу кэрэк! Егет, бэлки, алты йыл буйы hy- рышалыр — жауын кургэс, нэфсеЬе жу^ралгандыр.

— "Кузгалйа, урлаш ырга тигэнме ни? — тине берэу, F9- жэплэнеп. — Иэ, хо?ай, берэй арыу нэмэ булЬа ине... Мидэ ингэн булйа, мин yFa бер тож тултырып биргэн булыр инем... Мэ, ал, сусжаларга ашатабы? бе? уны, яжшы кеше- гэ йэл тугел, тиер инем. ' Крэдтиэндэр тауышында асыу-нэфрэт Ьи^елмэй ине. Купселек бер фекергэ килде: идке закондар яратЛы?, был эште, нисектер, башжаса жарарга кэрэк. Кемдер: — Председатель менэн у??эре хэл итИендэр!.. — тип жысжырзы. — Нидэ без был эшкэ тыгылабы??

Левинсон ядынан торзо, жулы менэн едтэлде шажыл- датты.

— Йэгез, иптэштэр, тэртип менэн Бвйлэгез,— тине эк­ рен генэ, бетэйе ишетерлек асыж тауыш менэн. — Бары- быз бер юлы ЬойлэЬэк, бер ниндэй 39 жарарга килэ алма- бы?. Э Морозка жай^а Ьуд?.. Сыж эле бында!.. — Левин­ сон й©з©н Ьытты.

Йыйылыштагыларзыц ботэЬе лэ Морозка бадып торран яжжа жараны.

Морозка, тонож жына итеп: — Мидэ бынан да куренэ... — тине.

— Бар, бар... — Д убов уны алга этеп ебэрзе.

Морозка икелэнеп жалды. Левинсон, кэузэИе менэн ал- Fa ынтылып, Морозканы жарашы менэн элэктереп алды, жа?ау^ы hypFaH жыпЬыуыр кеуек, уны халыж араЬынан тартып сырар^ы.

Ординарец, башын тубэн эйеп, бер кемгэ лэ кутэрелеп жарамайынса, одтэлгэ табан китте. Уныд жулдары жалты- рай, узе шыбыр тиргэ батжайны. Ул узенэ тебэлгэн й©?- Зэрсэ жы^ыжЬыныусан куззэрзе тойоп, башын кутэргэй- не, уныд жарашы Гончаренконыц жуйы шырт йажаллы асыулы Й050 менэн осрашты. Гончаренко yFa жы^аньш, эммэ асыулы жарай ине. Морозка был жарашжа сы^ай ал- 2 Заказ 133 33
Закрыть