Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 32.

Взвод командиры асыулы Fbma: — Курдецме был адыл тшшто? — тине. — Нидо отрядта тотайыц уны?.. Ишетеуемсэ, уны урлангкан есон институт- тан тшурандар.

— hop ишеткон йудго ышанма, — тине Левинсон.

— Инйолор, инйендор ине инде... — Рябец тупйанан та- уыш бирде, уденец Улэн бадтсан батааЬы ар'кайында шул тиклем халытс йыйыласарын котмогондой, тсулдарын йой- д е : — Башларра ине... иптош командир?.. Тац отосторено сатслы ултырмабыддыр бит...

Булмо эделонде, томоке тотононон йошеллонде. Ултыр- рыстар етешмой ине. Крэдтиондор менон партизандар, ара- лашып, бето булмоне тултырды, ишек тебоно ейелоштолор, йулыштары Левинсондыц елкойено ук борело ине.

— Баш ла, Осип Абрамыч, — тине Рябец удал F b m a . Ул У?_У?енон до, командирдан да риза тугел — был эш ходер yFa могонойед Ьом мошотатле номо булып тойола ине.

Морозка, ишек янына тсыдылып, Д убов менон йоношо бадты. Сырайы тсаранды йом удал ине.

Левинсон уденец йуден, огор был эште уртатс эш, ике ятс'ка ла "кагылган эш тип идопломогон булйам, о унан от­ рядта бындагы кешелор куп булмайа, кродтиондорде йис то эшторенон айырып тормаран булыр инем, тип, .шуга кубе- рок бадым яйап йвйлоне.

— h e? ниндой тсарар cbiFaphaFbi?, шулай булыр, — тип, йуден долиллоп, кродтиондорсо эре гено тамамланы. Ашы'к- май Fbma урынына ултырды, артсайы менон аргка йвйолде йом тсапыл болокойлонеп, куддон ядрандай булып -калды — тсарар сырарыуды тшдыл эцердо ултырран йыйын иркено 'калдырып, лампа фитиле кеуек йунде.

Баш та бер нисо кеше, ватс-тойокторго тошоп китеп, айышйыд-квйешйед, икелонеп йейлоне, йуцынан уларра бангкалар 'кушылды. Бер нисо минуттан йуц инде бер но­ мо ло ацларлытс тугел ине. Куберок кродтиондор йейлой, партизандар тын Fbm a ултыра, ойтерйец, нидер кето.

Идке мук тедле йытытс йедле, сал сосле Евстафий ба- бай дорфа ендоште: — Был бер до тортип тугел инде. Элекке ватштта, Ми- колаша заманында, бындай эш ©сон ауыл буйлап йврето- лор ине. Урлаган ойбердорен муйынына тагып, таба 'KaFbin йерето торгайны лар!..— Ул кипкон бармары менон кемго- лер янап 'куйды.

— Э йин Миколашка заманы менон улсомо! — тип тсыс- 'кырды шул сатс япондар хатш нда йейлогон кемре, бер куд- ле 'карт. Уныц 'кулдарын йелтоп йейлогейе кило, локин 32
Закрыть