Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 31.

аралаш я р ы м л ы F bm a мыгырланды: — Тыпырсынма, тьь пырсынма — барыбер ысжына алмайЬын,!..

Левинсон. хайлага бирелде: — Бар, бар, ана Марусян. сажыра... Еб0р але, ш-шай- тан!.. Йыйында яжшы тугел!..

— Яжшы тугел ген0, юриЬэ курЬэтер инем мин Ьин,э...

— Бар, бар... ана Марусян.... бар инде!

— Минецсэ, дозорра берау ет0р бит? — тине Бакланов, урынынан тороп.

Левинсон унын. артынан йылмайып жарап жалды.

— Герой Ьинен, я.р?амсыц,— тине кемдер. — Эсмай,. тартмай, 0 ин, яжшыЬы — йаш. ©сенсе кенде, шулай, жамыт hopan бе^га инде. «Борослап бер рюмка кагерга телэмэй- Ьедме?» — тим. — «Юж, эсмэйем, — ти. — Эгар инде Ьый- ларра телайЬец икан, Ьет бир, Ьетте яратам мин, уныЬы хаж», — ти. Э, белэЬецме, Ьетте ул бала кеуек кершэктан кутареп эсэ — икмаген да шунда турай. Бер Ьу? менан эйт- канда — шап егет ул!..

Халыж араЬында мылтыж кепшаларе йылтырап йере- гэн партизандар Ьаман куберак курена башланы. Егеттэр билдаланган важытжа дэррау йыйылды. Ахыр сикта, жасан- дыр Сучан забойщигы булран, хэ?ер инде взвод команди­ ры Тимофей Дубовжа эйэреп, шахтер?ар ?а килеп етте. Улар, бер-береЬенэн айырылмайынса, айырым, бер?ам тер- кем булып, халыж араЬына килеп кер?е, тик Морозка Fbi~ на улар^ан ситтэрэк, ниге? едтена, кунелЬе? гена барып ултырзы.

Дубов, Левинсондыц бында икэнен Ьи?гас, уны бик куп йылдар курмагэн Ьам бында осратырмын тип уйламаран кеше кеуек шатланып: — A -а... Ьин да бындамы ни але? — тине. ЗУР 'кара жу- льш Левинсонра Ьу^ып, жалын тауышы менан ашыжмай Fbm a: — Бе^ен, егет ниндэй бола сырарран унда? — тип Ьораны Ьам, Левинсондын, ацлатып биреуен кетмайенса, у?енса геулап китте: — ©йратерга, ейратерга карак уны... башжаларра Ьабаж булЬын!..

Башына студент фуражкаЬы, аярына йылтыр итек кей~ ган, йомшаж тауышлы, Чиж жушаматлы бер егет: — Ул Морозкара куптан игтибар итерга карак ине ин­ де — бета отряджа жара тап тешереп йерей, — тип айтеп Ьалды.

— УныЬын Ьинан Ьорамай^ар.— Д убов yFa жарама- йынса жырт ки£те.

Егет, упкэлэп, Ьауалы FbiHa жиафат менан ирендарен бе- рештергайне л а, Левинсондын. мы^жыллы жарашы у^ена йунэлганен Ьи?еп, халыж араЬына инеп юралды.

31
Закрыть