Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 30.

— ©сенсе кенде Сундугара япондар кергэн, — тине. — Ч угуево егеттэре Ьейлэне. Мэктэпкэ урынлашжандар 5а шунда уж жатындарра: «Руськи барысня... сю-сю-сю», — ти башларандар. Тфу, алла ЬажлаЬын!..— Ул, асыуланып, Ьузенэн тужтаны Ьэм, нэмэнелер hyFbin ©згэн Ьымаж, жайы- рылып, жулын Ьелтэне.

— Улар бе^гэ лэ килеп етерзэр эле, кур ?э тор...

— "Кайзан килеп сыжты был афэт?..

— Крэдтиэнгэ тыныслыж жалманы...

— БетэЬе лэ крэдтиэн едтендэ, бетэЬе лэ унын, елкэ- Ъендэ! ИсмаЬам, берэй йуне сыжЬын ине.

— Бетэ эш тэ шунда шул — Ьис жотолор эмэл юж. Улай 5а бе?гэ нужа, былай 3а бе?гэ нужа тигэндэй, жа- лайтЬад да бер терле.

Левинсон Иу^гэ жушылмайынса тыдлап ултырзы. Унын, барлырын оноттолар. Ул жиэфэте менэн дэ кузгэ бэрелеп бармай: кэузэгэ бэлэкэй, бар булмышы — бурек, ерэн Ьа- жал Ьэм юрары менеп торран 030Н жудыслы итек. Ул, крэ?тиэндэрзед бик ук бэйлэнешле булмаран Ьуззэренэ жолаж Ьалып, узе генэ адлай торран журжыныетыд барлы- FbiH Ьиззе.

«Эштэр насар, — тип уйланы ул, уйра жалып, — бетен- лэй херт... Иртэгэ ук Сташинскийра я?ырра кэрэк, яралы- ларзы жай?а мемкин, шунда йэшереп бетерЬен... Важытлы- са тынып TopopFa кэрэк, беззе юж тип уйлаЬындар... жа- рауылдарзы кесэйтергэ...» Ул ярзамсыЬын сажырзы: — Бакланов! Бер генэ минутжа кил эле... Эш бына нэ- мэлэ... яжыныраж ултыр эле. Минедсэ, бе??ед всен ауыл ситендэ бер генэ часовой щ булыр. Крыловкара хэтле ат- лы дозорзар жуйырра кэрэк... бигерэк тэ тендэ... Без бик рэмЬе^лэнэ башланыж эле.

Бакланов, жапыл жалжынран те?ле: — Нимэ булран? — тине. — Эллэ берэр журжыныс-фэ- лэн бармы?.. Эллэ башжа берэй н эм эм е?— Ул жырып ал- дырран башын Левинсонра табан борзо, татарзыжы кеуек жыдыж уткер куззэре нисектер Ьарайып, Ьынаулы жарай- Зар ине.

— hyFbiuiTa, туран, Ьэр важыт хэуефле, — тине Левин­ сон я р ы м л ы сэнсеу менэн.— hyFbiin ул, туранжай, бесэнлек- тэ М аруся менэн аунау тугел... — Ш унда ул, куделле итеп, ыЬылдап келеп, Баклановты жабырраЬынан семтеп алды.

— "Кара Ьин уны, ажыллы баш, — тип, Бакланов Ле- винсондыд жулын тотоп алды Ьэм жапыл Ьурышсан, шаян, асыж куделле егеткэ эуерелде. Левинсондыд жулын артжа бороп, узен Ьиззермэйенсэ тупЬа баранаЬына терэп, теш 30
Закрыть