Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 3.

I. МОРОЗНА Левинсон, тупадланып боткэн япон шашкаИын ба^тшс буйлап дыцрырлатып, ишек алдына сьгкты. Бадыу^ан чка- ра бой^ай, бал е^е ацтшй. Кукта, алЬыуланып куренган эде Ьауала, июль 'кояшы йе§9.

Ординарец Морозка, ЬемЬе? тауы'ктарзы 'камсыИы ме­ нан тш уа-тш уа, брезент едтенда Ьоло киптера ине.

— Ш алдыба отрядына илтерЬец, — тине Левинсон, "ку- лындары пакетын yFa Ьудып.— Телдан гена былай тиген... хэйер, каракмэд — унда барыЬы ла я?ылран.

Морозка, ризаЬы^лырын белдереп, башын ситкэ бор^о ла камсыЬын уйнатып алды — уныц баррыЬы килмай ине. Гел бер терле куцелЬе? йореу^ар, бер кемгэ ла карэге булма- FaH пакеттар, а барыИынан да бигерак, Левинсондыц ят куз^эре уны ялтш гкайны инде; уныц кул кеуек таран ку?- ?аре Морозканы кун итеге-ние менан берга йоталыр 5а уныц эсендаге бота уй-сер?эрен — балки, Морозканыц у?е- нэ билдале булмарандарын да — асытс куралер тедле ине.

Морозка, ку^зарен йомролап, упкэ катыш: «Жулик», — тип уйланы.

— Ни эшлап тораЬыц тары? — тине Левинсон, асыула- нып.

— Ницэ инде, ипташ командир, берэр ерга барырра булдымы — шунда у к Морозка. ЭйтерИец, отрядта баш ка кеше юк...

Расмиерак сыкИын есен, Морозка юрый «ипташ коман­ дир» тине, a Fajarra yFa фамилияЬы менан гена ондэшэ ине.

3
Закрыть