Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 29.

— Бер эш бар ине шунда... — тине председатель, удай- Ьы^ланып.— Берэу ана хилафльгк тшлып тсуй^ы,— миндэ тора торран кеше. Нисек тип эйтэйем, былай §ур эш тэ ту- гел, . э бына тотош бер мэш этат килеп сьгкты... — Ул, оя- лып, Левинсон Fa караны ла Ъу^енэн туктаны.

— Ю'к эш булгас, йыйын йыйырра ла кэрэкмэ? ине!..— тип, крэдтиэндэр 'капыл ш аулаш а башланы. — Ва^кыты шундай — крэ^тиэндэр^ед Ьэр сэрэте кэ^ерле.

Левинсон уларра ницэ йыйылранды адлатып бир^е. Э тегелэр куберэк бесэн сабы у Иэм тауар етешмэу арка- Ьында тыуран аЬ-зар^арын, бер-береИен булдерэ-булдерэ^ Иейлэй башланы.

— Ьин, Осип Абрамыч, нисек булЬа ла бер сабынльгк- к а барып сырыр инед, кешелэр^ед нимэ менэн сапканда- рын курср инед. Берэу^э лэ бетон салры к у к ; исмайам, мэ- §эк есен берэу булЬа ине — бетэйе лэ ялгаулы. Эш тугел, михнэт.

— Бер кен Семён ниндэй салрыны харап итте бит! Ура бетэ эште ти^ерэк бетерергэ кэрэк, — эшкэ бик комйоз ул... Ш улай машина кеуек мышнай-мышнай сабып бара ине... салрыЬын бер тудгэккэ шулай итеп килтереп бэр^е!.. Хэ- §ер бына те?этеп тэ килештерерлек тугел — рэте киткэн.

— Ьэйбэт салры ине!..

— Минекелэр ни хэл унда?.. — тине Рябец уйсан Fbi- на. — С аба алалармы, к у к м ы ? Бесэн быйыл бик калын — y ? F a H й ы л р ы елеште йэкшэмбегэ сабып бетерйэлэр ярар ине. Был hyFbini бе?гэ бик киммэткэ тешэ.

"Калтырап торран яктыльгк Ьы?атына карадрынан кер- ле, о?он ак кулдэкле ядынан-яды кешелэр килеп инэ; ткай- Ьы бер^эре тейенсектэр т о т к а н — туп-тура эштэн килгэн. Улар ир^эрсэ шау-гер килеп р э п л э ш э , уз^эре менэн бергэ дегет, тир Иэм яды сабылран улэн е?тэрен алып килэ.

— hayMbihbiFbi?, инэге^ е корт саккыр^ар!..

— Хо-хо-хо!.. Иванмы был?.. Йэле, битедде яктыра тог эле, haFbi^a'KTap яхшы сакканм ы икэн? Нисек касканы д- ды курнем мин, артыд ялтырап калды.

— Ьин, корсадры, ни эшлэп минед елеш те саптыд?

— Ни эшлэп Ьинеке булЬын ул! Ялганлама!... Мин ме­ ж а буйлап саптым, туп-тура барным. Бе?гэ кешенеке кэ- рэкмэй — у^ебе^еке лэ етэ...

— Белэбе? бе? he^e... Етэ-э! С ускал ары ры ^ ы ла бак- санан кыуып сыгарыр эмэл юк... О^акламай минед бак- сала балалай башлар^ар эле... Етэ-э!..

'Карадрыла бер генэ ку?е ялтырап куренгэн о?он буй- лы, бер а? бекре Ьэм к а к с а кэу^эле берэу, халы к арайы- ) нан тороп: 29
Закрыть