Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 28.

У. КРЭ^ТИЭНДЭР ЬЭМ «КУМЕРСЕЛЭР токомо» Левинсон, Y?eHeH- алдан уйлаган фекерен тикшерергэ телэп, йыйылынгка алданыратс китте — уныц ниэте крэдти- эндэр араЬында булып, тегендэй-бындай хэб0рдэр ишетеу ине.

Йыйынды М0КТ0ПТ0 y?Fapbiy билд0Л0нг0Йне. Халы'к 0ле куп тугел: тшрдан иртар0к 'кайткан бер нис0 кеше генэ> TynhaFa ултырып, эцгер-мецгер кил0. Асьгк ишект0н мэк- тап эсендэ Рябецтыц Иеремлангэн лампа тшуыгын кейде- реп маташ'каны курен0.

Крэ?ти0нд0р, эшт0н aFac кеуек тсагкан icapahbiy бар- матсгарын бер-бер артлы Левинсонга биреп: — Ьаумы, Осип Абрамыч, — тип, баш эйеп иданлаш- тел0р.

Ул, h0p 'кайЬы мен0н курешеп, тупЬа бадтшсына ипле ген0 ултырды.

Й ылга аръягыида терло тауыш мен0н тшддар йырлай; бес0н еде, дымланып барган тудан h0M усатсгардан кутэ- релг0н тетен еде кил0 . Паромра теЙ0ЛГ0н арыган аттардыц тибешкандаре ишетел0. Киске йылы 'карацгыльгкта, йекле арбалардыц шыгырлаудары, Ьауылмаган ту^к Иыйырдар- дыц мецраударе мен0н берга, крэдтиэндардец мэш акатле эш кене Ьунеп бара.

Рябец, болдорга cbiFbin: — Халы'к ниц0лер адыратс,— тине. — Х0Йер, беген куп йыйып та булмад, кубеИе бесэн сашкан ерда куна...

— М аш ататле М0ЛД0 йыйын ним0Г0 К0р0к Иуц? Элла бе- р0Й auibiFbic эш бармы?

28
Закрыть