Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 27.

тэбэ Варя килеп китте. Мечик уньщ деп-деп атлауын яж- шы таный, — эйтерйец, был сестра буш жына йеремэй, э кумер тултырылран кескэй вагонды этеп бара. Ул карауат янында икелэнеп бадып тордо ла китте. Унан Пика килде.

— ИожлайЬыдмы? — тине ул, асыж Ьэм яры м л ы итеп.

Мечик йожларанра йалышты. Пика бер а? кетеп тордо.

Одеял едтендэ киске серэкэйдэрдед безелдэгэндэре ишете- лэ ине.

— Ярай, йожла, йожла...

ТСарацры тошкэс, ядынан ике кеше — Варя менэн та- тын кемдер килде. Улар карауатты Ьажлыж менэн генэ ку- тэреп, баракка алып китте. Унда эде Ьэм дымлы ине.

— Бар... Фроловжа бара тор... мин хэдер барып етер- мен, — тине Варя.

Ул карауат янында бер нисэ секунд бадып тордо, М е­ чиктыд башынан одеялын иплэп кенэ кутэреп Ьораны: — Ни булды йидэ, Павлуша?.. Хэлед насармы эллэ?..

Ул беренсе тапжыр yFa П авлуш а тип вндэште.

Мечик жарадрыла уны яжшылап курмэй ине, лэкин ул уныд уде янында икэнен Ьэм баракта улар хэдер икэудэн- икэу генэ булыуын йидде. У к экрен генэ эрнеуле яуап- ланы: — Насар...

— Аяжтарыд Ьыдлаймы эллэ?..

— Юж, былай Fbrna...

Варя йэйэт кенэ эйелде лэ, дур йомшаж кукрэге менэн yFa ихлае Ьыйынып, ирененэн убеп алды.

Закрыть