Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 26.

— Бында -кур-кыныс азыра-к... Э hej у ?еге? тсайзан?

— 'Калан ан.

— Куптэнме?

— Айзан артьгк инде.

Сташинский йэнлэнеп китте: — Крайзельманды белэЬегезме?

— Азыра-к белэм...

— Из, ул унда нисек? Тары кемдэрзе белэЬегез?— Доктор куз -каба-ктарын йышыра-к -кы$-кылай башланы Ьэм, арттан кемдер уньщ тез а?тына hy-к-кандай Ьы ры л ы п, -капыл теп е?тенэ ултырзы.

— Вонсикты, Ефремовты белэм, — тип, Мечик белгэн кешелэрен Ьанарра кереште. — Гурьевты, Френкелде — те­ ге кузлеклеЬен тугел, уныЬы менэн танышлыгым юн, э бэ- лэкэйен...

Сташинский, рэжэплэнеп, Ьораны: — Ьун, улар бит бвтэЬе лэ максималистар?! 'Кайзан белэЬегез Ьез уларзы?

Мечик, ницэлер унайЬызланып: — Мин бит куберэк улар менэн... — тип мырырланы.

Сташинский: «Э-э...» — тиергэ телэгэйне, ахыры, лэкин эйтмэй -каллы. Унан ниндэйзер -коро, ят тауыш менэн мо- рон а?тынан FbiHa: — Эйбэт эш, — тине Ьэм урынынан торзо. Мечикка -ка- рамайынса рына: — Ярай, ярай... Ьауырыгыз... — тип в?тэ- не. Унан, узен кире санырып алыузарынан -кур-к-кандай, баракка табан шэп-шэп атлап китте.

Мечик, нимэгэлер тотонорра телэгэндэй, уньщ артынан: — й э н э Васютинаны белэм!.. — тип тшснырып -каллы.

Сташинский, бер аз боролобораи Ьэм азымдарын -кы- Зыулатып: — Эйе... эйе... — тип, бер нисэ тап-кыр -кабатланы.

Мечик yFa нимэ менэндер о-кшап етмэуен анланы — кэузэЬе берешеп, йезе -кызарып китте.

Унын, Ьунры айза башынан уткэндэре -капыл мейеЬенэ ябырылды — ул тары нимэгэ булЬа ла тотонорра тырышып -караны, лэкин булдыра алманы. Ирендэре -калтыранып китте, Ьэм ул, илама?-ка тырышып, куззэрен йыш-йыш йом- роланы, лэкин булдыра алманы, эре, ялтыр куз йэштэре бит остары буйлап тэгэрэне. Ул одеялы менэн башынан у-к беркэнеп ятты ла, бутэн тыйыла алмайынса, экрен генэ илап ебэрзе, узенен йомша-клырын берэугэ лэ Ьиззермэд ©сен -калтырама^-ка Ьэм укЬемэ^кэ тырышты.

Ул Ьы-ктай-Ьы-ктай озаи иланы. Унын уйзары ла, куз йэштэре кеуек ук, тозло Ьэм эсе ине. Тынысланрас та ул, башын яп-кан килеш, хэрэкэтЬез ята бирзе. Бер нисэ мэр- 26
Закрыть