Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 25.

Унын, ку? к а р а т ы улгэн кешенеке кеуек то^Ьв? Ьэм буш. ЯраЬы т©?элерлек тугел, быны ул корЬагындары улемее- ле ауыртыу?ан уянып, ацына килгэндэ ук Ьи?гэйне. М е­ чик унын, хэрэкэтЬе? караш ын той?о Ьэм, капыл Ьидкэнеп, унан куз?эрен алды.

— Егеттэр... шаяралар... — тине Фролов кар л ы к к ан та- уыш менэн Ьэм, уценен, эле тере икэнен кемгэлер идбат итергэ телэгэндэй, бармагын кыбырлатып куй?ы.

Мечик ишетмэмешкэ Ьалышты.

Фролов уны куптэн оногкан булЬа ла, Мечик, уныц яры- на карарра куркы п, о?ак ятты — ул эле Ьаман yFa тек- лэп, к а к яцактарын кыдып, йылмайып ята кеуек ине.

Барак ишегенэн, ипЬе? эйелеп, доктор Сташинский ки­ леп сыкты. С ы к к а с та, беклэнгэн еренэн сырарылган о?он бэке Ьымак, турай?ы. ИшеКтэн сы ккан да уныц шул тик- лем эйелэ алыуы сэйер ине. Ул эре-эре атлай егеттэр яны- на килде Ьэм, улар?ыц ницэ кэрэк булрандарын онотоп, Ьыцар ку?ен кыдкылап, рэжэплэнеп каранды...

— Эде... — тине ул, ахыр сиктэ, кы^ка гына итеп ал- дырран еэсен кулы менэн кирегэ Ьыпыррылап. Ул бетэЬе- нэ лэ эсэй Ьэм катын булып ботэ алмаган кешене рэнйе- теу якшы тугеллеген эйтергэ тип сыккайны ла баЬа.

— < Ятыуы куцелЬе? тугелме? — тип, уД Мечик янына килде Ьэм у?енец коро, кы?ыу кулын уныц мацлайына ку- йып караны.

Уныц хэл Ьорашыуынан Мечик капыл хислэнеп куй?Ы.

— Мицэ нимэ?.. ШэбэйЬэм, китэм дэ б а р а м ,— тине ул, калкынып, — э бына he? нисек?.. F y M e p бакый урман эсен- дэЬеге?.

— Ш улай кэрэк булгас ни...

Мечик ацламаны: — Ни эшлэп кэрэк?..

— Урманда TopopFa кэрэк булгас тим... — Сташинский Мечиктыц мацлайынан кулын алды Ьэм, беренсе мэртэбэ кы?ыкЬынып, ялтыраран сем-кара ку??эре менэн туп-тура уныц куз?эренэ текэлде. Сташинский?ыц ку??эре нисектер алыдтан Ьэм Ьагышлы карай ине, эйтерЬец, улар Сихотэ- Алиндыц эсе тотонло усактары янында о?он тендэр?е эр- неп уткэргэн яцры? кешелэр?ец барлы к разаптарын у?енэ йыйран.

— Мин ацлайым, — тине Мечик куцелЬе? генэ Ьэм я р ы м л ы , моцЬоу F b m a йылмай?ы. — 9 берэй ауылда урын- лашып булмай инеме н и ? — Ул ацлашылып бетмэгэн Ьо- рауын ти? генэ то?этеп куй?ы: — Ье?гэ тип эйтеуем тугел, э госпиталде ауылра урынлаштырырра булгандыр бит, тиеуем.

25
Закрыть