Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 24.

генэ ку? жыдышты. Ажйагы бер йалам табып алды ла, у?е сескврергэ йыйынгандай жаштарын дугаландырып, йо?он йыйырып, Пиканьщ моронон жытыжларра тотондо. Пика йожо аралаш мыгырланы, моронон тартжыланы, бер нисо тапжыр жулы менэн йелтэнде, ахыр сиктэ, егеттэр?е шат- ландырып, жаты соекор?©. Егеттэр пырхылдап колоп ебэр?е йэм, шаян малай?ар кеуек арттарына жарай-жарай, эйе- леп, берейе жулын кукрэгенэ йаж тшна жыда тошоп, икен- cehe, бер аягына ажйай-ажйай, баракка жарай йугер?е.

— Эй йин, газраил! — тип жысжыр?ы беренсейе, ниге? буйында Харченко менэн Варяны курен. — Ьин ницэ бе?- ?ец бисэлэр?е йэрмэййец?.. Йэ эле, йэ эле, мин дэ тотоп ж арайы м...— тип мыгырланы ул, иркэлэнгэн йымаж, йэм, сестра янына ултырып, уны hay жулы менэн жосажлап ал­ д ы .— Бе? йине я р а та б ы ? — йин ботэбе?гэ берэу, э был 'кара шайтанды жыу бынан — жыу уны эсэйенэ, жыу йин ул уйнаштан тыуганды!.. — Ул шул уж жулы менэн Хар- ченконы этеп ебэрмэксе ине, лэкин фельдшер Варяга уныд икенсе ягынан ньгк итеп йырыжты йэм «маньчжурка» тэмэ- кейенэн йаргайган тештэрен ыржайтты.

— Э мидэ жай?а йыйынырга? — Ажйаж илар?ай булып сыйылданы. — Был нисек була инде, э, жай?а ул дород- лок, яр алы кешенед куделен кем табыр? he? нимэ жарай- йыгы?, иптэштэр, Й0ЙОКЛ0 гр а ж д ан д ар ?— Ул, йэшке?эгэн ку? жабажтарын леп-леп йомоп, жулы менэн йелтэнэ-йел- тэнэ рэтйе?-сиратйы? бытырлай ине.

Уныд юлдашы, тегене яжын ебэрмэдкэ, журжытырга са- малап, аягы менэн йелтэнэ, э фельдшер Варяныд кофта- йы эсенэ жулы менэн йи??ермэй генэ урелгэн дэ рэхэтлэ- неп колэ. Э сестра, Харченконыд жулын ситкэ этэрмэйен- сэ, уларга кундэм йэм арманйы? Fbrna жарай. Ул, жапыл Мечиктыд аптыраулы жарашын йи?еп, йэйэт кенэ кофта- йын жаплап, жапыл урынынан тор?о, у?е сэскэ кеуек жы- ?аргайны.

— Бальа эйэлэгэн себен кеуек ябырылалар, йолжош afiFbip?ap!— тине ул йэн асыуы менэн йэм, башын тубэн эйеп, баракка жарай йугер?е. Ишектэн ингэндэ итэген жыдтыр?ы, сабыуын асыу менэн тартып алып, ишекте яды- нан шул тиклем жаты япты, хатта ярыжтар?ан муктэр жо- йолдо.

— Бына йидэ сестра-а!.. — тине шул саж ажйаж, кой- лэп-йу?ып. Ул, тэмэке едкэгэндэге йымаж йо?он йыйырып, тауышйы? ьына, усэнэ-усэнэ кеткелдэне.

Э саган адтында дурт матрац бейеклегендэге карауат- та яралы партизан Фролов, ауырыу?ан йонсоган йары йо- ?© менэн вайымйы? Fbrna куккэ теклэп, асыулы Fbrna ята.

24
Закрыть