Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 23.

IV. flUFbl?

Морозканьщ килеуе Мечиктын, госпиталдоге Ьоуетем- со, шау-шыуЬыз тормош Ьо^омтойендо тыуган йэн тыныс- л ы р ы н 6 0 3 2 0 .

«Ницо ул мицэ шулай мьк^кыллап таран ы икэн? — тип уйланы ул, ординарец киткос. — Ярай, ул мине уттан алып сьгкты ти, локин был yFa минэн келорг0 хотсутс бир0ме ни?.. ЕтмоЬо 6©T0he Л0... 6©T0he Л0 бит...» Ул узенец нозек, кип- К0н барма'ктарына, одеял а^тындары, 'кабы'к менон урап бойл0нг0н аятсгарына 'караны, Ьом уныц куцел твбондо ят- т а н элекке ронйеу^оре яцы кос менон тсалтшп сьгкты, йе- роген ниндой^ер орнеу Ьом ауыртыу тшдып алды.

Озонса йезло, шайтан таяры шикелле сонскеле ку?ле егет уны асыуланып Ьом тсаты итеп яраЬынан тотоп алган- дан бирле, hop кем yFa колоп 'карай, ярзам 'кулын Ьузып бармай, береЬе ло уныц холен ацларра теломой. Хатта мо- хоббот Ьом тыныслытс менон йонош тайга Ьиллеге хоком Ьоргон госпиталдоге кешелор 30 уны бурыстары шунан f h - барот булран 0С0Н гено ирколой ине. Мечик ©сон иц ауы- ры, иц разаплыЬы шул: 'кайзалыр арпа базыуында каны 'койолгандан Ьуц да ул у з е н я ц р ы з х и с и т о .

Уныц Пиканы кургеЬе, уныц менон ЬойлошкеЬе килде, локин тсарт, халатын йойеп, башы адтына йомшатс буркен Ьалып, сатыр Ъымак aFac тобондо тыныс тш на йотслай. Уныц ялтыр туцорок пелоше одтондо комоштой сал состоре тырпайып йылтырай. Тайга эсенон ике егет килеп сытс- ты — береЬе 'кулын марля менон бойлогон, икенсеЬе бер аз а'кЬай. Улар, 'карт янында тутсгап, бер-береЬено хойлоле
Закрыть