Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 22.

эшлэуеге? Ье??ед, Хома Егорыч, ысынлап та... ысынлап та!

Р ябец haFaflbin башын эй?е, ту?анлы ялан аяжтарыныд бармажтарын жыймылдатты.

Левинсон, Морозканыд был ж ы л ы р ы н тикшерер есен, кискэ отряд менэн берлектэ ауыл халжын йыйырра жушты.

— Эй?э, бетэйе лэ белЬен...

Морозка тонож Иэм эрнеуле тауыш менэн: — Осип А брам ы ч...— тип hy? башланы. — Иэ, ярай — отряд белЬен дэ ти... хэ?ер инде мидэ барыбер. 9 мужик- тар нимэгэ?

Левинсон, Морозкара игтибар итмэйеисэ, Рябецжа жа­ рап: — "Кара эле, жэ?ерлем, минед Ьидэ бер йомошом бар ине... икэу?эн-икэу генэ Ьейлэшэ торран, — тине.

Ул председателде жултыжлап ситкэрэк алып китте лэ ошо ике кен эсендэ ауылдан икмэк йыйып, бер ун ботлап сохари киптереуен утенде.

— Тик жара уны, сохари?ыд кемгэ Ьэм нидэ икэнен берэу ?э белмэйен.

Морозка, Ьу??ед беткэнен адлап, жар ауыл йортона жа- рай тэнтерэклэне.

Левинсон, Бакланов менэн икэу?эн-икэу жалгас, аттар- Fa бирелэ торран йолоно иртэгэнэн башлап арттырырра жушты.

— Начхозра эйт, би?рэне тултырып бирЬен, — тине.

Закрыть