Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 21.

настерка кейгэн, hap важыт agep йерегэн кольтын биленэ тажжан, ун TyFbig йэштэр тирэЬендаге м ы т ы Fbma бер егет ине. Ул, жаштарын удал йыйырып, ут кеуек янып торран асыулы куддэрен ялтыратып: — Был Морозканы ни эшлэтэбед инде?.. — тине. — Ря- бецтыц тсауын бажсайына тошкэн... бына, рахим итегед!..

Ул, билен бегеп, жулыи командирдан Рябецжа табан hyggbi, гуйэ уларга танышырра тэждим итте. ЯрдамсыЬы- ньщ был тиклем ярЬыранын Левинсондыц куптэн кургане юж ине.

— Э Ьин жысжырма,— тине ул yFa тыныс Ьэм сабыр Fbma, — жысжырырра ярамай. Ни булган?..

Рябец Морозка ташлап жалдырран тожто жалтыраран жулдары менан yFa Ьондо.

— Ярты бажсаны харап иткэн, ипташ командир, Ьис та ялган тугел бына! Белэйецме нисек, мин, эллэ жасандан бирле йыйынып, нэрата жарарра тип баррайным, ойацкелар араЬынан килеп сыжЬам...

Ул зарын тэфсиллэп Ьейлэп бирде, халыж эштаре ме­ нэн йерой-йорой уд хужалырын ботонлай жарай алмауына айырыуса бадым яЬаны.

— БелэЬецме тары, минец жатын-жыддар, кеше жатын- дары кеуек бажса жыйын утайЬы урынра, бесэн сабып ин- тегэ. ТСэЬэрлангэн кешелэр тиерЬец!..

Левинсон, унын, Ьуддэрен дижжэт менан сабыр Fbma тыцларас, Морозканы сажырырра ебэрде.

ФуражкаИын тубайена жыйыш-мыйыш тартып кейган Ьэм йедендэ тодэлмэдлек оятЬыд жиэфэт сагылран М ороз­ ка Левинсон алдына килеп бадты. Ул уден рэйепле Ьид- гэндэ, лэкин ялганларра Ьэм Ьуцры сиккэ сажлы ажла- HbipFa уйлаганда, уныц йоде hap важыт шулай була ине.

Командир, уденец бадыж куддэрен жапыл Морозкара теклэп: — Ьинец тожмо был? — тип 1юраны.

— Минеке...

— Бакланов, ал эле уныц смитын !...

— Нисек и н д е — ал?.. Ьин бирдецме ни уны мицэ?! — тип, Морозка бер яжжа тайпылды ла кобураЬыныц теймэ- heH ыстшндырды.

Бакланов та, жаштарын йыйырып, удал сабырлыж ме­ нан: — Ш аярма, ш ая рм а...— тине.

"КоралЬыд жалган Морозка жапыл ебеп тошто: — Ьуц, купме жауын алдым Ьуц мин унда?.. Был ни 1 С м и т (смит-вессон) — револьвер системаЬы.

21
Закрыть