Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 20.

— Крыловка янында уларды ныж теткелэгэндэр, — ти­ не ул Ьауалы гына, моронон мырш-мырш та р ты п .— Хэдер ©геттэрдед яртыЬы ауылдарра таралиан, э Ш алды ба у?е кореецтар жышларында ултыра, чумиза тырына. Бик ньгк эсэ тидэр. Тамам юлдан ядран икэн.

Левинсон был яды мэглумэттэрде кисэ Даубихинонан килгэн спирт Ьатыусы Стыркшаныц Иейлэгэндэре менэн Ьэм жаланан алынган хэбэрдэр менэн сарыштырып жараны. Ниндэйдер шикле нэмэ бар. Был йэЬэттэн Левинсондыд Ьидгерлеге айырыуса косле — яржанаттыжы кеуек, алтын- сы ToftFoho бар ине.

Ш ик бына шунда ине: Спасскира тип с ы р ы п киткэн ко­ оператив председателенед инде икенсе адна ©йенэ жайтжа- ны юж; Сандагоудан килгэн бер нисэ крэдтиэн, жапыл ©й- дэрен haFbiHbin, ©свис© кондо отрядтан трасты; отряд менэн бергэ Уборкара юл тотжан ажИаж хунхуз Ли-фу, ни сэбэп- тэндер, Фудзин йылраЬыныд урге ярына 'карай боролоп киткэйне.

Левинсон разведчиктан жат-жат Ьорашты Иэм ядынан K a p T a h b m a жапланды. Ул, тайгалары 'карт буре кеуек (теш- h e g булыуына жарамадтан, быуындар буйынса килгэн еделмэд ажыллылыж менэн котоуде у? артынан буАйондо- роп алып бара торран жарт буре кеуек), рэжэп тудемле Иэм ныжышмалы кеше ине.

— Иэ, ниндэй дэ булЬа айырыуса берэр хэл... Иидел- мэнеме?

Разведчик аптырабыраж жараны.

— Берэй eg, eg Ьидмэнедме hyn? — Левинсон бармаж остарын бергэ тоташтырып тид генэ танауына яжын кил- терде.

Разведчик, гэйепле кеше тодло: — Бер eg тэ Ьшдмэнем... Бары шунда инде... — тине. «Ни- мэ, мин этме эллэ», — тип; рэнйеп, рэжэплэнеп уйланы ул, Ьэм уныд йод©, жыдарып, Сандагоу бадарындагы Ьатыу- сы жатындыжы кеуек, жапыл адра жиэфэткэ керде.

Левинсон: — Ярай, б а р ...— тип, жулын Иелтэне Иэм, тэрэн зэдгэр куддэрен жыдып, уныд артынан к©лом1юрэп жарап жалды.

Ул ядрыд жалгас, yftFa бирелеп, бажса буйлап урап сыж- ты, алма aFacbi янында тужтап, уныд жайрыИында урмэлэп йорогэн жаты башлы, жом тодло жудыдра одаж жарап тор- до Ьэм ниндэйдер билдэЬед юлдар менэн жапыл бер hbi- FbiMTaFa килде: эгэр алдан эдерлэнмэЬэд, одажламайынса япондар отрядты тар-мар итэсэк.

"Капжа тебондэ ул Рябецты Ьэм уденед ярдамсыИы Б а к ­ л ан ов™ осратты. Бакланов ©дтонэ йэшкелт будтау гим- 20
Закрыть