Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 19.

уньщ кин артлы туры бейэ хужаЬы икэнен таныны. Куп- тэн дэ тугел ул бейэ менэн Мишка ике арала такта булем генэ булган бер азбарза тороп, торокланыр мэлен тилме- реп кеткэйне. Ш ул са к Мишка колактары н торго?оп, ба-. шын югары сейеп, тиле ш атлы к менэн кешнэп ебэрзе.

Морозка куркы п Ьикереп торзо, кулдары менэн токта тотоп, яртылаш эйелгэн килеш катып калды.

Рябец, Морозкага самаЬы? асыулы Ьэм эрнеуле карап,^ калтыранган рэнйеуле тауыш менэн: — Ни эшлэйЬец Ьин?.. — тине. Ул нык калтыранган нэ- рэтэЬен кулынан Ьаман да тешермэй, э балык, эйтелеп ботмэгэн асыузан тулап типкэн йорэк кеуек, у н д а аякта-- ры янында тыпырсына ине.

Морозка t o f o h ташланы ла, куркы уы нан башын елкэ-- Ьенэ батырып, атына карай йугерзе. Эйэргэ менеп ултыр- Fac та, енэйэт эззэре калмаЬын осен, кауындарзы буша- тып, токто алып китергэ кэрэк ине тигэн уй FbiHa унын ба- шынан утте. Лэкин инде барыбер икэнен тошонеп, afiFbi- рын шпорланы ла тузанлы юл буйлап йэн-фарман сап- тырып китте.

Рябец бер ай буйы у? улы кеуек куреп, ашатып, кейен- дереп TOpFaH кешенен унын баксаЬын талауына, етмэЬэ, хал ы к к а хе?мэт итеп йереу аркаЬында, баксаЬын улэн ба- $ып киткэн мэлдэ талауына Ьаман да ышанмайынса: — Тороп тор, бе§ Ьине иманга килтереу юлын табы р­ быз... табырбыз!.. табырбыз!.. — тип, бер Ьуззе кабатлай- кабатлай кыскырзы.

Левинсон, Рябецтын кескэй баксаЬында кулэгэгэ ку-. йылган тунэрэк е^тэлгэ картаЬын йэйеп Ьалып, яцы Fbrna к айткан разведчиктан кургэн-белгэндэрен Ьораша ине.

0?т0нэ Ьырма бишмэт, аягына сабата кейгэн разведчиц япондар урынлашкан ерзен иц узэгендэ булган. Унын ко^ яшта карайган тунэрэк Й030 эле генэ у з е кисергэн к у р к ь ь ныс хэлдэрзэн котолоу шатлыгы менэн яна.

Разведчиктыц Ьузенэ Караганда, япондарзын баш штам­ бы Яковлевкала торган. Уларзын ике ротаЬы Спасск-При^ морскизан Сандагоуга кускэн, унын карауы , Свиягин ти-. мер юл тармагы дошмандан тазартылган, Ьэм разведчик^ Ш алдыба отрядынын кораллы ике партизаны менэн бергэ,, Ш абановский Клю чка хэтле поезда кайткан, — Э Ш алдыба кайза сигенгэн?

— Кореец хуторзарына...

Разведчик ул хуторзарзы картанан табырва маташып караны, лэкин был эш барып сыкманы, Ьэм ул, узенен бер нэмэ лэ белмэуен Ьиззермэ? осен, бармавь* менэн курш е ойэззен бер еренэ тертто.

19)
Закрыть