Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 18.

Морозка, жэ?имгесэ булмаран ауыр уй?арга сумып б а ­ ра TopFac, у?энгэ килеп сыжжанын Ийомай 50 жалды. У н ­ да — хуш е?ле ажтамыр Иэм жырарай, бо?рэ клевер?ар ара- Иында — салрылар сьщлай; эйтерйед дэ, кешелэр менэн бергэ кон у?е лэ эшкэ бирелгэн. Бесэнселэр?ед Иажалдары клевер?ай бо?рэ, о?он итэкле, тубыжжа еткэн кулдэктэре тиргэ мансылран. Улар, салрылары менэн Ьелтэнеп, тиге? атлап, Ьырылыусан а?ымдар менэн бара, хуш е?ле улэндэр аяжтары янына экрен генэ шаулап йырыла.

"Кораллы йыбайлыны кургэс, улар, ашыжмайынса Fbma эштэрен ташлап, талиан жулдарын жаш одтенэ жуйып, уньщ артынан о?аж жына жарап тор?олар. Морозка, ©?эд- гелэ кутэрелэ биреп, то? кэу?зЬе менэн эйэр?ед алры йэ- йэИенэ эйелэ тошоп, атын Иалмаж тш на юрттырып, шэм ялжыны кеуек саж-саж жына тертлэп-талпынып барианда, улар: — Ьолокмо ни!.. — тип Ьожландылар.

Морозка, йылра боголошон уткэс, ауыл председателе Хома Рябецтыд йэшелсэ бажсайы янында атын тужтата Ьалды. Бажсала хэстэрлекле хуж а жулы Ии?елмэй ине: председатель гел й э м э р э т эштэре менэн булапгканра курэ, бажсаны улэн баджан, олатаЬынан жалиан шалашы сереп бара, эсе эрем арайында ятжан ?ур жауындар ауырлыж ме­ нэн генэ бешэ Иэм бажсалаиы жарасжыИы ла йэн биреп бар- FaH жошжа ожшай.

Морозка, тирэ-ягына жаражтарса жараштыррылап ал- Fac, атын жыйшайран шалапгка табан бор?о. Уныц эсенэ haFaftbin жына жарап алды. Унда бер кем дэ юж, ниндэй- ?ер сепрэк-сапраж, тутыжжан салгы кидэге, кипкэн жыяр- жауын жабыжтары Fbma аунап ята. Морозка, tofoh сисеп алып, атынан йикереп тошто лэ, ергэ эйелэ-эйелэ тутэлдэр буйлап шыуышты. "Кауындар?ы бик ambiFbin о?оп, тойо­ на тултырыриа тотондо, жайИы бер?эрен, тубыгына hyFbin ярып, шунда уж ашаны.

М ишка, жойрогон Иелкеп, адлаиан Ьымаж, хужаЬына хэйлэкэр генэ жарап тора ине, жапыл ул ниндэй?ер жыш- тырлаган тауыш ишетеп, йонтэ? жолажтарын жайсыланы Иэм Иалбыр башын ти? генэ йылра ягына бор?о. бйэдке- лэр арайынан яр ©дтонэ киндер салбар, hopo кейе? эшлэ- пэ кейгэн, о?он йажаллы, кид Ьойэкле бер жарт килеп сыж- ты. Ул ян-яжжа сайжалган нэрэтэИен кос-хэл менэн тотоп жала, э нэрэтэлэ, у лем газабы менэн тыпырсынып, кид ауы?лы бер ?ур таймень бальзы ята. Нэрэтэнэн уныд сал- барына, ныж, та?а ялан аяжтарына Иалжын йыу менэн ара- лашжан жы?ыл жан aFa.

Мишка, ?ур кэу?эле Хома Егорович Рябецты кургэс, 18
Закрыть