Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 173.

инде улар алдында кии, бейек, зэцгэр кук комбэде Ьэм ике якта, оф окка саклы Ьудылып, кояш нурына мансыльан йэм сабып алыниан асык-кыдрылт бадыу йэйелеп ята ине. 'Кыдыл таллык аша зэцгэрлэнеп куренгэн йылга аръягын- да тос кэбэндэрдец, эдкерттэрдец алтын буректоре менэн бидэлгэн ырдын табагы куренэ. Унда уденэ курэ куцелле, шау-шыулы Ьэм мэшэкэтле тормош кайнай. Кешелэр кыр- мыдкалар тодло кайнаш а, келтэлэр оса, тонок кына м а­ шина геулэй, ялтыр кэбэк Ьэм тудан болоттары араЬынан шат тауыштар ишетслэ, кыддар сыр-сыу килеп куя. Иыл- ганыц аръягында Ьауаларга ашкан, ян тармактары Ьар- гылт бодрэлэрдэй Ьырланган таудар тедмэЬе кугэреп к у­ ренэ; улардыц уткер Ьырттары аша дицгед Ьыударынан тодланган, яцы hayFan Ьот кеуек купереп, боркоп торган шыйык алЬыу болоттар уйЬыулыкка агыла.

Левинсон был иркен кук йодон, уиа икмэк Ьэм ял бирэ- сэк ерде, ырдын табагындагы ят кешелэрде йэшкедэгэн куд караш ы менэн байкап сыкты ла илауынан туктаны; тид- дэн улардыц да, отрядтаи калган ун Ьигед кеше кеуек ук, бик якын Ьэм уд кешелэр булып китэсэгенэ ышана ине ул; yFa йэшэргэ, уд одтонэ тошкэн бурыстарды утэргэ кэрэк ине.

1925—1926
Закрыть