Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 172.

кы у катыш, лэкин инде ш атлык нуры Ьиделгэи куддэрен Ьаргылт, Нил, тар буш лы кка теклэп, Ьис бер тауыш-тын- Ьыд F b m a Ь аркы уга карай бик одак сапты, э алдагы офок куркы п к ас к а н Ьары эт тедле Ьаман асыла бара ине.

Аттар экренлэп юртыуга кусте; янган aFac тептэре, кы уактар, сакрым баганалары, алыдта, урман едтендэ, асык кук йеде Ьынланып куренэ башланы. Бына аттар юр- тыударынан туктаны.

Левинсон, уйиа сумып, башын эйэ тешоп, бер ад алдан бара ине. "КайЬы бердэ ул, нимэлер hopapFa телэгэн, эммэ иденэ тешерэ алмаиан кеше шикелле, тирэ-ярын хэлЬед генэ байкап бара Ьэм куптэн талсы ккан куддэре менэн бетэЬе- нэ сэйер генэ, йэллэп карай ине. "Капыл ул атын шып тук- татты, артына эйлэнде Ьэм дур, тэрэн, кук куддэре менэн кешелэргэ беренсе тапкыр бетенлэй мэгэнэле караны. Ун Ьигед кеше бердэм туктаны. Тэрэн тынлык урынлашты.

— Бакланов кайда? — тип Ьораны Левинсон.

Ун Ьигед кеше yFa енЬед-ниЬед, аптырап караны.

— Баклановты ултерделэр...— тине, ниЬайэт, Гонча­ ренко Ьэм тедген тоткан, быуындары Ьиделеп торган кулы- на караны.

Унын, янында эйелеберэк торган Варя капыл аты муйы- нына ятты ла, ойэнэк тоткан тодло, кыскырып илап ебэр- де, — уньщ одон, тудган сэс толомдары ергэ тиклем Ьалы- нып тешкэн дэ калтыранып-калтыранып куя. Аты колак- тарын хэлЬед генэ Ьелкетеп куйды Ьэм Ьалынып тешкэн иренен йыйды. Чиж да, Варяга куз Ьалып, укЬеп ебэрде Ьэм икенсе я к к а боролдо.

Левинсондын, куддэре тагы бер нисэ секунд кешелэр ед- тендэ йерене. Унан ул нисектер бэлтерэп китте, береште Ьэм капыл бетэЬе лэ унын, бик хэлЬедлэнгэн, картайган йеден курде. Лэкин инде ул оялманы, уденед хэлЬедлеген йэшермэне; ул, еуеш керпекле куддэрен экрен генэ йома- йома, тубэн карап ултыра Ьэм куд йэштэре унын, Ьакалы буйлап тэгэрэй ине... Кешелэр куделдэре тулышмаЬын есен, ситкэ боролоп караны.

Левинсон атын кире бордо ла экрен генэ алга китте. Отряд унын, артынан кудиалды.

Гончаренко, Варяньщ идбашына кагылып: — Илама, илаудан ни файда... — тип гэйепле тедле Ьей- лэнде.

Левинсон, башынан уткэндэрде онотоп торган арала, аптырап як-ягына карана башлай Ьэм, Баклановтыд юк- лыгын идлэгэс, ядынан иларга тотона ине.

Улар — ун тугыд кеше — урмандан шулай килеп сыкты.

Урман бетенлэй кетелмэгэнсэ асылып китте, — хэдер 172
Закрыть