Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 171.

Ланы ул Ьэм быга моцЬоу зарурлык теден бирергэ тырыш- ты. Ш ул у к вакытта ул шатлыгын бадырга телэнс, макса- тыньщ тормошка ашырылмай калыуынан куркты , оялды.

1^ояш инде теге бегвлгэн кайын артына йэшеренде: aFac бетенлэй кулэгэлэ калгайны. Мечик, револьверын сы- рарып, алыдка к ы уак тар араЬына ыррытты. Унан ул бэ- лэкэй генэ бер шишмэ эдлэп табып, йыуынып алды ла ш у­ ныц эргэЬенэ ултырды. Ул эле Ьаман да юлга cbiFbipFa кыймай ине. «Эгэр унда актар булЬа?..» — тип уйланы ул, куцелЬедлэнеп. Шишмэнец экрен генэ субырлап улэн ара- Ьынан акканы ишетелэ ине...

«Эй, барыбер тугелме ни?» — тип уйлап алды Мечик айьгк акыл менэн. Хэдер инде ул Ьэр терле кыдганыс уй- хистэре адтынан берэй акыллы фекер сокоп сыгара белэ ине.

Ул тэрэн итеп керЬенде, кулдэгенец теймэЬен элдер- де Ьэм экрен генэ атлап Тудо-Вака трактына табан китте.

Левинсон купме ярым ЬушЬыд хэлендэ булыуын бел- мэне, — yFa ул бик одатс тойолдо, асылда иЬэ ул бер минут самаЬы дауам итте, — лэкин ул, ацына килгэс, уденен, электэгесэ эйэрендэ ултырганын куреп гэжэплэнде, тик жулында тшлысы гына ю^к ине. Унын, алдында — толары жанаган атыныц к ар а яллы башы елдереп бара.

Ш ул са к ул атыштарды беренсе мэртэбэ ишетте Ьэм уденэ аткандарын ацланы, — баш едтендэ пулялар Ьыдгы- рып утэ, — шул вакы т ул арттан аткандарын Ьэм иц кур- кыиыс мэл инде артта калианын ацланы. Ш унда у к йэнэш ике Ьыбайлыны шэйлэне, улардыц Варя менэн Гончаренко икэнен таныны. Подрывниктыц бетэ яцагы кан ине. Л е ­ винсон, отрядты иденэ тешереп, боролоп караны, лэкин тирэ-йундэ бер ниндэй дэ отряд ю к ине инде: бетэ юл бу- йында ат улэкЬэлэре, кеше кэудэлэре ята; Кубракка эйэр- гэн бер нисэ атлы Левинсон артынан сак -сак калыш май килэ, тегендэрэк тагы бер нисэ бэлэкэй теркем куренэ Ьэм улар бик тид Ьирэгэйэ бара. Кемдер акЬ ак аты менэн бик артта калган, — кулын болгай-болгай кыскыра. Уны Ьа­ ры тирэсле фуражка кейгэн кешелэр Ьырып алды л а мыл- ты к тутэлэре менэн дембэдлэргэ тотондо, — теге сайкалып колап китте. Левинсон, йеден Ьытып, кире боролдо.

Ш ул минутта ул, Варя Ьэм Гончаренко менэн бергэ, боролошка килеп етте, атыштар бер ад тынды; пулялар к о л а к тебенэн выжылдамай башланы. Левинсон, уде лэ Ьидмэдтэн, атын тыя теште. Тере калган партизандар бер­ бер артлы уны кыуып етте. Гончаренко, уден Ьэм Левин- сонды кушып, бетэЬе ун тугыд кеше идэплэне. Улар кур- 171
Закрыть