Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 170.

торран егет, быны нисек эшлэй алдым, о-о-о... нисек эшлэй алдым мин быны!..» Бвгвнге кылыгы yFa эшэкерэк, кэбэхэтерэк куренэ бариан Ьайын, ул уд-уден быиа саклы якш ырак, сафырак, намыдлырак булган итеп куд алдына килтерде.

Ул уденэ ышаниан тидтэлэрсэ кешенен уныц аркаЬын- да Ьэлэк булыуы есен тугел, э хыянаттыц юйылмад бысра- Fbi, ерэнгес табы уныц уд-удендэ булган бетэ яхшылы'кка, саф лы кка капма-карш ы килеп бэрелгэне есен газап- ланды.

Ул, уде лэ Ьидмэдтэн, револьверын тартып сыгарды ла уиа одак кына аптырап, кото осоп карап тордо. Лэкин ул уден бер касан да ултермэйэсэген, ултерэ алмаясагын бе­ лэ, сенки ул донъяла бетэЬенэн ныгырак уд-уден— уце­ нен ак, керле Ьэм кесЬед кулын, Ьыкраулы тауышын, F a - заптарын, кылыктарын, хатта иц ерэнгес эштэрен дэ яра­ та. Ьэм ул кулы мылтык майын тойоудан сирканып, бер нэмэ лэ белмэгэн кешелэй куренергэ тырышып, револьве­ рын к ар ак тар са адтыртын кэбэхэтлек менэн кедэЬенэ йэ- шерде.

Ул инде ыцгырашмай 5а, иламай 5а ине. Битен кулда- ры менэн каплап, тын F b in a йед тубэн ята. h y H F b i айдар эсендэ, каланан киткэндэн бирле башынан кисергэн бетэ хэл-вакииалар: уныц бер катлы хыялдары (хэдер инде ул был хыялдардан уде лэ ояла), беренсе осрашыудардыц Ьэм яралардыц эрнеудэре, Морозка, госпиталь, кемеш сэсле Пика карт, мэрхум Фролов, дур, матур, моцЬоу кудле В а ­ ря Ьэм келлеЬенэн ныгырак идендэ калган Ьуцгы тепЬед Ьадлык аша кот оскос сыгыудар — бетэЬе лэ, бетэЬе лэ уныц куд алдынан яцынан ауыр, яманЬыу хэтирэлэр бу­ лып утте.

Мечик кетелмэгэн тапкырлы к Ьэм айык акыл менэн уйланды: «Бындай хэлдэрде бутэн курергэ телэмэйем». Ьэм ул уд-уденэ бик тэ ме^кен тойолдо. «Мин быиа артык тудэ алмайым, бындай тубэн, ауыр, кот оскос тормошта бутэнсэ йэшэй алмайым», — тип уйланы ул яцынан Ьэм уден тагы ла ме?кенерэк итергэ, шул кыдганыслы фекердэр араЬында уденец ялангаслыгын Ьэм кэбэхэтлеген кумеп калдырырга телэне.

Ул уден эле Ьаман гэйеплэЬэ лэ, хыянаты есен укенЬэ лэ, эсендэге шатлырын Ьэм еметтэрен бада алмай ине. Уныц был шатлыгы Ьэм куцелендэге еметтэре, уден б е­ тенлэй азат Ьидеп, бындагы кеуек куркы ныстар булмаган я к к а, уныц бегенге кылыгын берэу дэ белмэй торган ергэ китэ алыуы тураЬында уйлай баш лагас яралды. «Хэдер к ал ага китэм, мицэ шунан баш ка юл ю к инде», — тип уй- 170
Закрыть